Ofte stilte spørsmål

Hvordan fjerner jeg og legger til enheter i GSI? Og hvordan endrer jeg strukturelle opplysninger om en enhet som allerede ligger riktig i GSI?

Hvordan fjerner jeg en enhet som ikke skal være i GSI? Hva er framgangsmåten for å få inn en ny enhet i GSI? Hvordan endrer jeg opplysninger om enhetens navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse? Hvordan er forholdet mellom VoF, NSR og GSI?

Få svar på disse og andre spørsmål om enheter og struktur i vår nye bruksanvisning.

Huskeliste for kommunene for ferdigmelding av GSI

  • Husk å melde ferdig både kommunen sentralt og selve kommunen
  • Husk å melde ferdig både grunnskoleskjema, voksenopplæringsskjema og kulturskoleskjema

Hvorfor er ikke redigeringsknappen aktiv?

Du har mest sannsynlig ikke redigeringstilgang til GSI i UBAS. Hvis du har brukeradministratortilgang til UBAS, kan du gi deg selv redigeringstilgang til GSI. Hvis ikke kan du ta kontakt med en brukeradministrator på din enhet eller spørre overordnet enhet om hjelp.

Kan ikke rette navnet på kommunen "sentralt"?

Data som ikke kan legges på de enkelte skolene skal kommunen føre på enheten som kalles kommunen sentralt. Tidligere har kommunen lagt inn eget navn på denne enheten som f.eks. "Oppvekstetaten" eller "Utvalg for livsløp". I år er navnet på satt til kommunen sentralt (f.eks. "Bergen sentralt") i alle kommuner. Og feltet er sperret slik at kommunen ikke kan endre det. Vi tror at dette vil gjøre det enklere å forstå for andre brukere av systemet. Navnet på kommunesummen er også sperret for redigering og står bare som navnet på kommunen uten "kommune" (f.eks. "Bergen").

Hvor fører jeg lærertimene til en lærer som oppfyller kompetansekravene for tilsetting for 5.-10. trinn, men som underviser på 1.-7. trinn?

Om en lærer er godkjent for noen trinn, men i tillegg underviser på andre trinn, må lærerens årstimer fordeles på B1 og B2. Timene denne læreren underviser på 1.-4. trinn skal derfor føres i B2.

Hvordan registrerer jeg timer til lærere som er frikjøpt for å ta videreutdanninng?

Lærere som er delvis frikjøpt, registreres for de timene vedkommende underviser ved skolen, men timer til videreutdanning skal  ikke registreres i B19. Hvis det er satt inn fast vikar for de timene læreren er frikjøpt, skal i stedet vikarens timer registreres i B1 eller B2.

Hvor fører jeg lærere som oppfylte kompetansekravet for tilsetting da de ble ferdigutdannet, men som ikke har godkjent utdanning etter dagens regler?

Alle som var kvalifisert for ansettelse i stillingen da de fullførte utdannelsen sin, skal føres på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting. Lærerne er underlagt de kompetansekravene som gjaldt da de var ferdig utdannet.

Hvordan skal steinerskolene registrere i de nye feltene for lærerkompetanse?

Steinerskoler trenger ikke ta hensyn til krav om spesialkompetanse ved spørsmål om tilsetting, men registrerer etter kravene for tilsetting jf. friskoleloven § 4-2.

Linje C38-41 går derimot på hvor mange studiepoeng en lærer har i fagene norsk, engelsk, matematikk, samisk og norsk tegnspråk. En steinerskolelærer som underviser i f.eks. engelsk, men som ikke har minst 30 studiepoeng i engelsk, skal derfor registreres i kategorien 0-29, selv om daglig leder mener at vedkommende har tilstrekkelig fagkompetanse.

Hvordan skal en montessoriskole registrere lærere som ikke har montessoripedagogikk?

Montessoriskoler trenger ikke ta hensyn til krav om spesialkompetanse ved spørsmål om tilsetting, men registrerer etter kravene for tilsetting jf. friskoleloven § 4-2.

Hvor fører jeg ansatte som logopeder og vernepleiere i GSI?

Vernepleiere, logopeder eller andre som utfører elevrettet arbeid registreres i C34 "Annet personale i elevrettet arbeid". Dersom for eksempel en logoped utfører undervisningsoppgaver, regnes denne som undervisningspersonell uten godkjent utdanning og føres i B2.

Skal lærlinger føres i GSI?

Lærlinger skal fra og med skoleåret 2013/14 ikke føres i GSI. Dette er på bakgrunn av at det er flere tilsvarende ressurser i skolen som ikke føres i skjema, for eksempel lærerstudenter i praksis, og for å være konsekvent skal heller ikke lærlingressurser registreres.

Hvor føres timer til teamledelse utført av lærere?

Om teamledelse er en del av lærerårsverket som fører til fratrekk fra leseplikten, bør timene i føres i seksjonen «Andre årstimer utført av undervisningspersonale» under «Årstimer som ikke er tatt med ovenfor» i ramme B. Om disse timene heller er en slags avdelingsledelse og er et alternativ til å ha større inspektørressurs føres de under «Årsverk til administrative og pedagogiske lederoppgaver» i ramme C.

Hvorfor mangler det språk i lista over fremmedspråk i ramme E?

Alle anerkjente språk skal ligge i lista over fremmedspråk. Dersom du ikke finner språket du ønsker å registrere i språkbasen kan det være fordi det er en dialekt eller et annet navn på et språk som finnes i lista.

Skal både kommunale og private grunnskoler skal føre elever i linje D33 og E6?

Fra og med skoleåret 2013-14 skal også kommunale skoler fylle ut feltene D33 «Elever med spesialundervisning fra andre kommuner» og E6 «Elever fra andre kommuner». Tidligere år har kun private skoler fylt ut disse feltene. Endring er gjort for å kunne sammenligne andel elever med spesialundervisning og særskilt språkopplæring i hver kommune.

Skal assistenter som brukes i spesialundervisningen føres i linje B22 om det ikke er presisert i enkeltvedtaket?

Her føres alle årstimer til assistent som faktisk går til spesialundervisning, uavhengig av antallet assistenttimer som er presisert i enkeltvedtaket. Det vil si at det er skolens disponering av assistentårstimene til spesialundervisning som skal registreres.

Hvem skal føres under realkompetansevurdering i voksenopplæringsskjemaet?

I A23 på voksenopplæringsskjemaet skal kun deltagere ved voksenopplæringsenheten føres. Voksne som er realkompetansevurdert slik at de fikk en sluttvurdering i alle fag og dermed ikke er deltagere ved skolen, skal derfor ikke føres her. Om enheten/kommunen ønsker å synliggjøre disse realkompetansevurderingene kan dette gjøres i merknadsfeltet i rammen Generelt.

Hva er gruppestørrelse?

Gruppestørrelse ser på forholdet mellom lærere og elever, blir brukt som et mål på lærertetthet i skolen:
elevtimer/lærertimer

Mer informasjon om gruppestørrelse finnes i dette notatet.

Du kan lese mer om gruppestørrelse 2 på denne siden.

Kan man ta ut data på gruppestørrelse 2 i rapportbyggeren?

Man kan ta ut gruppestørrelse 2 i rapportbyggeren på skolenivå, og også fordelt på hovedtrinn.

Hvordan får kommunen tilgang til kommunen sentralt?

Kommunens bruker er koblet til enheten kommunen sentralt. Dette gjør at kommunens bruker har tilgang til både kommunen og kommunen sentralt, slik at man slipper å ha en egen bruker for kommunen sentralt.