Informasjon

Velkommen til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

GSI er et system for registrering av opplysninger om grunnskolen i Norge. Du får tilgang til dataene ved å klikke "Åpne GSI" i venstremenyen.

Siste data

Siste publiserte data er fra skoleåret 2022/23 (publisert 16.12.2022).

Data om grunnskolen

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole. Du finner informasjon om følgende tema i GSI: elevtall, årstimer, ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO, valgfag og PPT.

I GSI ligger det tall tilbake fra 1992, da innsamlingen startet.

Tall unntatt offentlighet

Det er tall i GSI som omfatter sensitiv informasjon om enkeltpersoner. For å unngå at sensitive personopplysninger kommer ut er noen tall skjult på fylke, kommune og skolenivå. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til spesialundervisning og språklige minoriteter.

Dersom du ønsker tilgang til de skjulte tallene, kan du be om innsyn ved å sende en e-post til post@utdanningsdirektoratet.no. Vi vil da gjøre en vurdering på hvorvidt tallene kan gis ut.

Alle tall er tilgjengelig på landsnivå.

Årlig innsamling

I GSI registreres situasjonen pr. 1. oktober hvert år. Data blir offentlig tilgjengelige i GSI i slutten av desember.

Andre innsamlinger

I tillegg til den ordinære grunnskoleinnsamlingen, benyttes også GSI til å hente inn data om kulturskoler og voksenopplæring. Til sammen er det omlag 5.000 enheter som leverer data gjennom GSI hvert år.

Kalkulator for lærernorm

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Vi har laget en kalkulator for at du skal kunne se hvordan din skole ligger an i forhold til kravene i lærernorm. Hvis du logger inn i GSI får du tilgang til en utvidet kalkulator som gir deg mulighet til å legge inn egne tall. Du finner mer informasjon og selve kalkulatoren her: https://gsi.udir.no/registrering/kalkulatorer/gruppestorrelse2/

Ansvar

Utdanningsdirektoratet setter i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) premissene for hvilke data som samles inn i GSI, er ansvarlig for innsamlingen og sørger for at data overføres til KOSTRA. I tillegg har direktoratet ansvar for tilskuddsordningene som administreres gjennom GSI. WIS er teknisk leverandør av GSI.

Lovhjemmel for datainnsamlingen

Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1.

Skolen sitt styre skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa, jf. forskrift til friskoleloven § 2-2.