Kalkulator for lærernorm (2019-20 og utover)

Hva betyr lærernormen for din skole. Hvis du logger inn i GSI får du tilgang til en utvidet kalkulator for dine skoler hvor du også kan legge inn egne tall.

Merk! Denne nye kalkulatoren for lærertetthet gjør sine beregninger ut fra endelig norm for lærertetthet som er gjeldende fra og med skoleåret 2019-20.

Lærernormen blir fullstendig innført skoleåret 2019-20 og målet er at høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

Du kan lese mer om lærernormen på Kunnskapsdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/informasjon-om-larernormen/id2589169/?q=brev

Kalkulatoren i GSI skal gjøre det enklere for skoleeiere og skoleledere å beregne behovet for undervisningsårsverk som er nødvendig for å oppfylle normen for hovedtrinnene på hver enkelt skole.

Behovet for undervisningsårsverk som vises er et estimat. Vi beregner først antallet ekstra årstimer til undervisning som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter gjøres dette tallet om til et årsverksbehov basert på leseplikttallet (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn).
Eksempel: En skole trenger 1000 ekstra årstimer til undervisning på 1.-4.trinn for å oppfylle lærernormen. I kalkulatoren beregner vi at skolen har behov for 1,34 ekstra årsverk til undervisning (1000/741).

Lærertetthetsnormen vil bli forskriftsfestet og skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2).

Gruppestørrelse 2 er beregnet ut ifra antall elevtimer minus timetall for spesialundervisning og særskilt norsk. Tallet blir delt på antall ordinære undervisningstimer (inklusivt samisk). Du kan lese mer om beregningen av gruppestørrelse 2, og beregningen av behovet for undervisningsårsverk her
https://www.wisweb.no/wwfile/155313/gruppestorrelse2.pdf

Kunnskapsdepartementet har publisert info om kompensasjon i forbindelse med lærernormen i revidert nasjonalbudsjett 2018.

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over gruppestørrelse 2 på kommunenivå for 2017-18 og 2018-19. Den finner du her: https://www.wisweb.no/wwfile/170774/gruppestrrelse_2_kommuneniv_201819.xlsx

Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av kalkulatoren. 
Har du spørsmål om kalkulatoren send en e-post til gsi@udir.no