Bruksanvisning struktur

Næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret

En enhet kan ha flere næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Enheten må ha følgende næringskode for å komme inn i NSR:

Grunnskoleskjema

 • 85.201 - Ordinær grunnskoleundervisning
 • 85.202 - Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede

Voksenopplæringsskjema

 • 85.594 – Voksenopplæringssentre

Kulturskoleskjema

 • 85.521 - Kommunal kulturskoleundervisning

Disse NACE-kodene vil danne grunnlag for om skolen får de tilhørende skoletypene (Grunnskole, Spesialskole, Voksenopplæring og Kulturskole).

Krav til skoletyper i NSR

Reglene for om en skole skal hentes inn til GSI fra NSR baserer seg i stor grad på hvilke skoletyper som finnes for skolen i NSR. Man trenger minst en v de følgende skoletypene for at skolen skal bli tatt inn i strukturen for de ulike skjemaene:

Grunnskoleskjema

 • Grunnskole
 • Spesialskole

Unntak: Hvis skolen har skoletypen Privatskole så MÅ den også ha en av de følgende skoletypene for å bli tatt inn:

 • ErGodkjentPrivatSkole
 • PrivatskoleGodkjent
 • PrivatskoleGodkjentIDrift

Voksenopplæringsskjema

 • Voksenopplæring
 • VOpåGSområde

Unntak: Hvis skolen har følgende skoletype, vil den ikke bli tatt inn:

 • Fylkeskommunal

Kulturskoleskjema

 • Kulturskole

Unntak: Hvis skolen har en av de følgende skoletypene, vil den ikke bli tatt inn:

 • Privatskole
 • Privat-offentlig-samarbeid
 • PrivatskoleMedTilskudd
 • Privatistenhet

Hvordan fjerne en enhet fra GSI?

Alle enheter som ligger inne i GSI, bortsett fra frittstående SFO, er lagt inn på bakgrunn av synkronisering med Nasjonalt Skoleregister (NSR). NSR er igjen synkronisert med Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)/Brønnøysundregisteret. Dette medfører at for å fjerne en enhet fra GSI må enheten enten;

1. Legges ned:

Dersom enheten ikke lenger er i drift skal den meldes som nedlagt til følgende e-postadresse: VoF@ssb.no. Enheten vil da bli slettet i VoF, NSR og GSI.

Enheter som legges ned vil også bli slettet i Enhetsregisteret (ER) og NAV A/A-registeret. I noen tilfeller er det fortsatt ansatte på en enhet som det er meldt om at skal legges ned. Det kan bety at enheten ikke skal slettes, men kanskje heller endre næringskode.

2. Endre eller slette næringskode:

Alle enheter som ligger i VoF har en eller flere næringskoder. Dersom en enhet ikke skal legges ned, men ikke driver med det næringskoden tilsier, bør næringskoden endres, eller slettes hvis enheten har flere næringskoder. En enhet som ikke driver med grunnskoleopplæring, skal ikke ha næringskode for grunnskoleundervisning. En enhet som ikke driver kulturskole eller voksenopplæring, skal ikke ha næringskode for kulturskolekode eller voksenopplæringskode. Slike næringskoder må endres eller slettes.

Hvis du vil endre eller slette næringskoden til en enhet, sender du en melding til VoF@ssb.no. Du kan også gå inn på følgende side hos VoF: http://www.brreg.no/registrering/.

(Dersom enheten har flere næringskoder som støttes av NSR, for eksempel både videregående opplæring og ordinær grunnskoleopplæring, kan en av kodene slettes direkte fra NSR. Trykk på ‘redigeringsmodus’ og fjern den av næringskodene som skal bort. Dersom enheten kun har en næringskode i NSR, som skal slettes, må du sende mail direkte til VoF.)

Næringskoden for voksenopplæring gjelder også for enheter som kun driver opplæring etter introduksjonsloven (språk og introduksjonsprogram for innvandrere). Slike enheter må derfor fjernes manuelt fra GSI. Se neste punkt for nærmere forklaring.

3. Ta ut enheten manuelt fra GSI:

Dersom punkt 1 eller 2 ikke er noe alternativ, kan enheten legges til i en liste (unntaksliste) over enheter i VoF som ikke skal synkroniseres med GSI. Vi ønsker at alternativ 1 og 2 er forsøkt/vurdert før alternativ 3, fordi målet er at det skal være samme informasjon i alle registrene. Dersom informasjonen om enheten er endret i VoF, unngår vi også spørsmål om enheten skal inn i GSI de neste årene. Dersom enheten må tas ut manuelt, ber vi deg gå tjenesteveien, altså: kommunen, Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet.

Hvordan legge til en enhet i GSI/opprette enhet?

1. Opprette ny enhet i VoF

Send e-post til VoF@ssb.no.

Følgende informasjon må med:

Ønsket navn på enhet, beliggenhetsadresse, postadresse, næringskode og skoleeier.

Eksempel:

 

 • Ønsket navn på enhet: Voksenopplæringa i Øksnes
 • Beliggenhetsadresse: Fjellveien 1, 8430 Myhre
 • Postadresse: Boks 33, 8439 Myhre
 • Næringskode: 85.594 – Voksenopplæringssentre
 • Skoleeier: Øksnes kommune

 

 

2. Enhet som eksisterer i VoF, men mangler aktuell næringskode og derfor ikke ligger i NSR

Hvis enheten ikke ligger i NSR, send e-post direkte til VoF@ssb.no og oppgi ønsket næringskode. Se boksen øverst. Du kan også gå inn på følgende side hos VoF: http://www.brreg.no/registrering/

3. Enhet ligger i NSR, men mangler næringskode eller skoletype for å komme inn i et bestemt skjema

Det kan være at enheten gir både ordinær grunnskoleopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. Enheten skal da både ligge i grunnskoleskjemaet og voksenopplæringsskjemaet. Det er da nødvendig at skolen har begge næringskodene. Et annet eksempel er videregående skoler som også gir grunnskoleopplæring. Da må næringskode for ordinær grunnskoleopplæring legges inn i tillegg til næringskoden for videregående. Skolen kan også ha skoletypene Grunnskole og Privatskole, men mangle ErGodkjentPrivatSkole (som er nødvendig for at private grunnskoler skal havne i GSI).

Fremgangsmåte:

Logg inn i NSR på enheten, trykk "redigeringsmodus" og legg til enten "Ordinær grunnskoleundervisning", "spesialundervisning for funksjonshemmede", "voksenopplæringssentre" eller "kommunal kulturskoleundervisning". Hvis det er skoletyper som skal endres, gjør du også dette her.

Pass på at du legger inn den nye næringskoden i tillegg til de(n) gamle, dersom den gamle ikke skal erstattes.

Har du ikke tilgang til NSR kan du sende e-post direkte til VoF@ssb.no eller gå inn på http://www.brreg.no/registrering/

4. Ligger i NSR med riktig informasjon, men ligger ikke inne i GSI fordi den ble lagt i unntaksliste forrige skoleår

Send e-post til de ansvarlige i Udir og be om at enheten fjernes fra lista for strukturunntak.

Oversikten over strukturunntak finner du her: https://gsi.udir.no/partner/nsr/strukturendringer/unntak/

Hvordan endre opplysninger om en enhet som allerede ligger riktig i GSI?

Endre enhetens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse …

Slike opplysninger er det ikke nødvendig å melde direkte til VoF. Disse opplysningene ønsker vi at dere melder fra om i NSR eller fra GSI.

 1. Logg inn i NSR og gå til riktig enhet, velg ‘redigeringsmodus’ og meld inn endringer i skjemaet som kommer opp.

  eller
 2. Trykk på adresseknappen, når du er inne på enheten i GSI, og meld inn endringen i skjemaet som kommer opp.

VoF vil få videresendt relevant informasjon fra NSR/GSI. Noe av denne informasjonen blir derimot ikke brukt av VoF, men av NSR og GSI.

Skoleleders navn per 1. oktober fylles ut i GSI og ny skoleleder er derfor ikke nødvendig å melde inn på samme måte som navneendringer, adresseendringer etc. Opplysningen om skoleleders navn blir overført fra GSI til NSR etter at GSI-innsamlingen er avsluttet i desember. Det samme gjelder opplysningene om hva som normalt er laveste og høyeste trinn ved skolen

Hvor lang tid tar det før endringer blir oppdatert i NSR og GSI?

Normalt tar det 2-3 virkedager fra endringene meldes inn til de er godkjent av VoF og tilgjengelige i NSR. I noen tilfeller kan det ta lenger tid (opptil en uke). Adresseendringer hentes fra NSR 2 ganger daglig (kl 10:30 og 12:30), samt 1 gang midt på natten. Strukturendringer synkroniseres hver natt, og vil dermed ikke foreligge i GSI før dagen etter at det er oppdatert i NSR.

Frittstående SFO?

Strukturen fra i fjor blir videreført, med mindre det meldes om endringer. Meld fra til Udir dersom noen av de frittstående SFOene fra i fjor ikke skal være med i år, eller dersom det er enheter som ikke var med i fjor som skal med i år.

De frittstående SFOene ligger ikke i NSR og kan derfor ikke bruke innlogging via UBAS. De må derfor benytte gammel metode for innlogging. Pålogging gjøres på egne sider.

 Enhetsinfo flyt v3