GSI23, Vo-enhet
Generelt

Det er tilstanden ved den enkelte voksenopplæringsinstitusjonen/enheten per 1. oktober som skal danne grunnlaget for utfyllingen.

Dersom en voksenopplæringsinstitusjon har fått tildelt ressurser fra skoleeieren for skoleåret, men har valgt å disponere dem på en annen måte enn forutsatt, er det voksenopplæringsinstitusjonens disponering som skal registreres, ikke tildelingen.

Voksenopplæringsinstitusjonen skal registrere alle deltakere som går ved opplæringsinstitusjonen, selv om de er folkeregistrert i en annen kommune. Dette innebærer også at det kan forekomme voksenopplæringsinstitusjoner som har ressurser uten deltakere.

Deltakere som får opplæring etter §4A som en del av introduksjonsloven skal også registreres. 

Antall deltakere fra andre kommuner kommer fram i ramme A. "Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område".

Videregående skoler som driver opplæring på grunnskolens område i kriminalomsorgen, skal ikke rapportere deltakere eller ressurser som går til dem i GSI.

Adresser på de enheter som ligger i Nasjonalt Skoleregister (http://nsr.udir.no/) vil automatisk bli hentet inn i GSI. Det er derfor ikke mulig å endre adressedata direkte i skjema. Hvis adressedata skal endres, må det gis en melding til SSB om dette. Det gjør du ved å klikke på knappen "Adresse" i toppen av skjemaet. Da vil det komme opp et skjema der en skriver på endringene og klikker Send. Dermed vil SSB oppdatere Virksomhets- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Deretter overføres data til NSR, og neste dag vil GSI hente data fra NSR. Data skal da være oppdatert i GSI.

A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område.
Alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen/enheten skal registreres her, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune og uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. Tallene gjelder per 1. oktober.
Deltakere med kun ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1
Her oppgis deltakere som kun får undervisning etter opplæringsloven § 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Ifølge § 4A-1 i opplæringsloven har personer over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, individuell rett til slik opplæring. Kommunen plikter å gi slik opplæring til personer som ikke har fullført grunnskolen, personer som har fullført grunnskolen, men likevel trenger mer grunnskoleopplæring, samt norske borgere så vel som utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse eller kollektivt vern. Asylsøkere har ingen rett til grunnskoleopplæring for voksne, men kan delta i opplæringen dersom kommunen har slike tiltak i gang.

Deltakere som får undervisning i henhold til § 4A-1 skal føres i linjene 1..3. Dette gjelder også elever som får opplæring etter § 4A-1 andre ledd. 

1. Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1?

Her registreres antall deltakere som kun får grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra deltakere fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (språklige minoriteter unntatt) etter § 4A-1 også får opplæring etter § 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 8.

2. Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1?

Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter som kun får grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (fra språklige minoriteter) etter § 4A-1 også får opplæring etter § 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 9.

3. Sum grunnskoleopplæring etter § 4A-1 (linje 1..2)
 
Deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, der all opplæring gis som spesialundervisning
Her oppgis alle deltakere som kun får undervisning etter opplæringsloven § 4A-2, om rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
4. Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-2?

Her registreres antall deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, der all opplæring gis som spesialundervisning, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra deltakere fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Hvis deltakerne med spesialundervisning etter § 4A-2 også får grunnskoleopplæring etter § 4A-1, skal de føres opp i linje 8.

5. Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i spesialundervisning etter § 4A-2?

Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, der all opplæring gis som spesialundervisning, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Hvis deltakerne med spesialundervisning etter § 4A-2 også får grunnskoleopplæring etter § 4A-1, skal de føres opp i linje 9.

6. Hvor mange deltar i opplæring for voksne etter kun § 4A-2 (i bruk til og med skoleåret 2009-10)

Det samles ikke lengre inn informasjon om dette, men teksten ligger i GSI for å gi mulighet for å hente ut historiske data.

7. Sum spesialundervisning etter § 4A-2 (linje 4..6)
 
Deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, som både mottar ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning
Deltakere som føres her, skal ikke føres i linje 1 til 7.
8. Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2?

Her registreres antall deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, som både mottar grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1 og spesialundervisning etter § 4A-2, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra deltakere fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Deltakere som føres her, skal ikke føres i linje 1 eller 4.

9. Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i opplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2?

Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, som både mottar grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1 og spesialundervisning etter § 4A-2, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Deltakere som føres her, skal ikke føres i linje 2 eller 5.

10. Hvor mange deltar i opplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2? (i bruk til og med skoleåret 2009-10)

Det samles ikke lengre inn informasjon om dette, men teksten ligger i GSI for å gi mulighet for å hente ut historiske data.

11. Sum opplæring etter både § 4A-1 og § 4A-2 (linje 8..10)
 
Antall deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område
12. Sum antall deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område (linje 3+7+11)
 
Asylsøkere som deltar i voksenopplæring på grunnskolens område
 
13. Antall asylsøkere (og de som har vært asylsøkere, men som fortsatt venter på bosetting) i alderen 16-18 år 
Her registreres antall asylsøkere (og de som har vært asylsøkere, men som fortsatt venter på bosetting) i alderen 16-18 år som mottar voksenopplæring på grunnskolens område. Asylsøkere skal også registeres i linje 1-12 (dvs. at de registeres sammen med alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen/enheten).
Aldersfordeling på deltakere, språklige minoriteter unntatt, med opplæring etter § 4A-1 og/eller § 4A-2
Linje 14. - 18.
Her registreres antall deltakere, unntatt deltakere fra språklige minoriteter, fordelt på aldersgrupper, kjønn og om de får opplæring kun etter § 4A-1, kun etter § 4A-2, eller etter både § 4A-1 og § 4A-2.

Aldersfordelingen til deltakere fra språklige minoriteter registreres i linjene (19..23).
Aldersfordeling på deltakere fra språklige minoriteter med opplæring etter § 4A-1 og/eller § 4A-2

Linje 19. - 23.
Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter, fordelt på aldersgrupper, kjønn og om de får opplæring kun etter § 4A-1, kun etter § 4A-2, eller etter både § 4A-1 og § 4A-2. I voksenopplæringsskjemaet defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.
Realkompetansevurdering
 
24. Hvor mange av deltakerne i linje 12 har blitt realkompetansevurdert etter et enkeltvedtak om dette jf. forskrift til opplæringsloven § 4-6
Her registreres alle deltakerne som er blitt realkompetansevurdert etter et enkeltvedtak om dette, jf. forskrift til opplæringslova § 4-6. Se Utdanningdirektoratets retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen om du ønsker å vite mer om realkompetansevurdering.

Deltakere som føres her, skal være registrert i linje 12 på samme opplæringsenhet.

Alle deltakere registrert i linje 12 på opplæringsenheten som har blitt realkompetansevurdert skal føres her, uavhengig av når vurderingen ble gjennomført og om den førte til godkjenning av fag.

    - Deltakere i linje 12 som finansieres av andre kommuner skal også føres her.

Antallet i linje 24 skal ikke være større enn linje 12.

Siden både kommunen sentralt og skolene kan fylle ut feltet, må kommunen påse at deltakere som har blitt realkompetansevurdert, ikke dobbeltrapporteres eller underrapporteres.
Hvor mange av deltakerne oppgitt i linje 12, blir finansiert av en annen kommune
 
25. Sum deltakere finansiert av andre kommuner
Skolen/institusjonen/kommunen skal registrere hvor mange deltakere som blir finansiert av en annen kommune.

Skolen deltakerne går på (ev. kommunen dersom undervisningen foregår sentralt), skal føre kommunen som er økonomisk ansvarlig i linje 25. Kommunen er ansvarlig for å påse at antall deltakere som blir finansiert av en annen kommune, verken blir underrapportert eller telt dobbelt i GSI.

B. Årstimer
Her skal det gis opplysninger om årstimer, slik det er planlagt per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimene oppgis i 60 minutters enheter. Ressurser i tilknytning til alle registrerte deltakere skal være med, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune.

Alle årstimer føres i 60 minutters enheter.

Det er kun tiden hvor læreren underviser deltakere, som skal registreres (leseplikten).

I GSI etterspørres kun undervisningstimene og eventuelt timer til arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i årsrammen for undervisning.

I GSI registreres den faktiske tilstanden ved opplæringsinstitusjonen. Dette innebærer at der disponerte timer avviker fra tildelte timer fra skoleeier, skal disponerte timer legges til grunn for utfyllingen.

Årstimer til undervisning
Voksenopplæringskalkulatoren kan brukes til å beregne årstimer basert på årsverk, dersom enheten kun vet antall årsverk til undervisningspersonale.
1. undervisningspersonale med godkjent utdanning

Her føres årstimer som gis til undervisning ved voksenopplæringsinstitusjonen i inneværende skoleår av personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver.

Som undervisningspersonale med godkjent utdanning regnes en person som enten har pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene med forskrifter, eller har tilsvarende kompetanse, jf forskrift til opplæringsloven § 14-1, første ledd.

2. undervisningspersonale uten godkjent utdanning

Her føres årstimer som gis til undervisning ved voksenopplæringsinstitusjonen inneværende skoleår av undervisningspersonale uten formell pedagogisk kompetanse, og som utfører undervisningsoppgaver.

Dersom assistenter utfører undervisningsoppgaver, regnes de som undervisningspersonell uten godkjent utdanning. De føres da her og ikke i ramme C linje 11.

3. Sum årstimer til undervisning utført av undervisningspersonale (linje 1..2)
 
4. ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?

Her føres årstimer som går til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, og som regnes som undervisning.

Årstimer føres i 60 minutters enheter.

5. spesialundervisning etter § 4A-2?

Her føres årstimer som går til spesialundervisning etter § 4A-2, og som regnes som undervisning.

Årstimer føres i 60 minutters enheter.

Andre årstimer utført av undervisningspersonale
Her føres årstimer til reduksjon i årsrammen til undervisning på grunn av andre oppgaver.

Voksenopplæringskalkulatoren kan brukes til å beregne årstimer basert på årsverk, dersom enheten kun vet antall årsverk til undervisningspersonale.

Eksempler på oppgaver som kan føre til fratrekk i undervisningsplikten er: tidsressurspott, seniortiltak, pedagogisk og sosialpedagogisk veiledning, vikartimer som en del av stillingen til lærere tilsatt ved skolen (beredskapsressurser) og annet pedagogisk arbeid for å fylle opp stillingens årsramme for leseplikttid.
Her føres årstimer til reduksjon i årsrammen til undervisning på grunn av andre oppgaver.
6. Andre årstimer utført av undervisningspersonale
 
Sum årstimer utført av undervisningspersonale
7. Sum årstimer i grunnskoleopplæring, spesialundervisning og andre årstimer (linje 3+6)
 
C. Årsverk
Årsverk i tilknytning til alle deltakere etter § 4A-1 og § 4A-2 skal være med, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele, føres opp etter skjønn.

Merk at årsverkene telles i stillingsprosent, dvs. at ett årsverk skrives som 100.

En person som for eksempel har halv stilling som rektor og halv stilling som undervisningspersonell skal registreres med 50 på rektor og 50 på undervisning, men under "Talet på undervisningspersonale" (linje 13) registreres all bemanning ved institusjonen/kommunen sentralt samlet.

Dvs. at hvis ansatte er tilknyttet ulike arbeidsområder, telles de bare én gang under "Talet på undervisningspersonale".

Årsverk av undervisningspersonale regnes ut ved hjelp av årstimene og voksenopplæringssenteret sitt gjennomsnittlige leseplikttall.

Fra årstimer til årsverk: For å beregne antall årsverk basert på årstimer brukes følgende formel: Årstimer * 100 / gjennomsnittlig leseplikttall.

Voksenopplæringskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom voksenopplæringsinstitusjonen kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.

Årsverk til administrative og pedagogiske lederoppgaver, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Linje 1. - 3.

Omfatter den samlede tidsressursen som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver i henhold til SFS 2213. I voksenopplæringen er det ikke alltid tilsatt rektor, slik at det er en annen som ivaretar de administrative og pedagogiske lederoppgavene. Disse årsverkene føres eventuelt også her.

Årsverk til undervisning, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Årsverk i stillingsprosent. Voksenopplæringskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom enheten kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.
4. undervisningspersonale med godkjent utdanning

Her føres årsverk av personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver.

Som undervisningspersonale med godkjent utdanning regnes en person som enten har pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene med forskrifter, eller har tilsvarende kompetanse, jf forskrift til opplæringsloven § 14-1, første ledd.

Årsverkskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom voksenopplæringsinstitusjonen kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.

5. undervisningspersonale uten godkjent utdanning

Her føres årsverk som gis til undervisning ved voksenopplæringsinstitusjonen i inneværende skoleår av undervisningspersonale uten formell pedagogisk kompetanse, og som utfører undervisningsoppgaver.

Dersom assistenter utfører undervisningsoppgaver, regnes de som undervisningspersonell uten godkjent utdanning. De føres da her og ikke i ramme C linje 11.

Årsverkskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom voksenopplæringsinstitusjonen kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.
6. Sum årsverk til undervisning utført av undervisningspersonale (linje 4..5)
 
7. ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?

Her føres årsverk som går til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, og som regnes som undervisning.

Årsverkskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom voksenopplæringsinstitusjonen kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.
8. spesialundervisning etter § 4A-2?
Her føres årsverk som går til spesialundervisning etter § 4A-2, og som regnes som undervisning.

Årsverkskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom voksenopplæringsinstitusjonen kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.
Årsverk utført av undervisningspersonale til annet enn undervisning, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Årsverk i stillingsprosent. Voksenopplæringskalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom enheten kun vet antall årstimer til undervisningspersonale.
Eksempler på oppgaver som kan føre til fratrekk i undervisningsplikten er: tidsressurspott, seniortiltak, pedagogisk og sosialpedagogisk veiledning, vikartimer som en del av stillingen til lærere tilsatt ved skolen (beredskapsressurser) og annet pedagogisk arbeid for å fylle opp stillingens årsramme for leseplikttid.
9. Årsverk utført av undervisningspersonale til annet enn undervisning
 
Beregnede årsverk utført av undervisningspersonale totalt, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
 
10. Sum årsverk undervisningspersonale
(linje 6+9)
 
Årsverk utført av andre enn undervisningspersonale, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Her føres årsverk utført av assistenter og kontorteknisk personale. Assistentkalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom skolen kun vet antall årstimer til assistent.
11. Assistenter

Her skal årsverk til assistent registreres. Assistentkalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom skolen kun vet antall årstimer til assistent. Dersom en skole har omgjort tildelte lærertimer til assistenttimer, skal disse registreres her.

Dersom assistenter utfører undervisningsoppgaver, regnes de ikke som assistenter, men som undervisningspersonell uten godkjent utdanning.

Tid til assistenter som bare utfører helsetjenester, tas ikke med. Vaktmestertjenester og lærlinger skal heller ikke registreres.

12. Kontorteknisk personale

Årsverk, i stillingsprosent, til kontorteknisk personale

Antall undervisningspersonale
13. Antall undervisningspersonale

Her registreres antall personer som utfører undervisningsoppgaver i voksenopplæringsinstitusjonen/kommunen sentralt i forbindelse med deltakere som får opplæring etter § 4A-1 og § 4A-2. Hver person registreres ikke mer enn én gang i linje 13, selv om vedkommende arbeider på ulike områder.

D. Spesialundervisning etter enkeltvedtak på grunnlag av § 4A-2 i opplæringsloven
I denne rammen registreres deltakere som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 4A-2, § 5-1 og § 5-6. Alle deltakere som går på opplæringsinstitusjonen/enheten, skal registreres, selv om deltakeren er folkeregistrert i en annen kommune.

Her registrerer kommunen (ev. opplæringsinstitusjonen) all timetildeling til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak.

Deltakere som plasseres i D, skal være registrert i ramme A ved samme skole.

Kommunen må påse at antall undervisningstimer og antall deltakere som får spesialundervisning med undervisningspersonale/assistenter, ikke dobbeltrapporteres eller underrapporteres.

Antall deltakere som får tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale
Linje 1. - 6.

Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene 1-75, 76-190, 191-270, 271 timer eller mer per år.

Deltakere som også er tildelt timer med assistenter, skal i tillegg registreres i linje 7..12. Dette medfører at antall deltakere i linje 6 pluss deltakere i linje 12 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 7 og linje 11 i ramme A.

Alle årstimene registreres i 60 minutters enheter.

Antall deltakere som får tildelt timer med assistenter som del av enkeltvedtaket om spesialundervisning
Linje 7. - 12.

Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak med assistenter, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene 1-75, 76-270 eller 271 timer eller mer per år.

Deltakere som også er tildelt timer med undervisningspersonale, skal i tillegg registreres i linje 1..4. Dette medfører at antall deltakere i linje 6 pluss deltakere i linje 12 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 7 og linje 11 i ramme A.

Alle årstimene registreres i 60 minutters enheter.

E. Opplæringssted og tid
Undervisningssted
Linje 1. - 6.

Her føres hvor opplæringen foregår. Det er mulig å svare ja på flere linjer.
Undervisningstid

Linje 7. - 8.
Her føres hvilke tidspunkt undervisningen foregår. Det er mulig å svare ja på flere linjer.