GSI23, Kulturskole
Generelt

Det er tilstanden ved den enkelte musikk- og kulturskole per 1. oktober som skal danne grunnlaget for utfyllingen.

Adresser på de enheter som ligger i Nasjonalt Skoleregister (http://nsr.udir.no/) vil automatisk bli hentet inn i GSI. Det er derfor ikke mulig å endre adressedata direkte i skjema. Hvis adressedata skal endres, må det gis en melding til SSB om dette. Det gjør du ved å klikke knappen "Adresse" i toppen av skjemaet. Da vil det komme opp et skjema der en skriver på endringene og klikker Send. Dermed vil SSB oppdatere Virksomhets- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Deretter overføres data til NSR, og neste dag vil GSI hente data fra NSR. Data skal da være oppdatert i GSI.

Enheter som drifter et interkommunalt samarbeid, skal under "Driftsform" velge "Drifter interkommunal tjeneste". Dersom en annen kommune drifter det interkommunale samarbeidet, skal kommunen velge "Deltar i interkommunal tjeneste".

Dersom en kommune deltar i et interkommunalt samarbeid som driftes av en annen kommune, men allikevel bidrar med årstimer/årsverk inn i samarbeidet, skal det føres på den kommunen som drifter samarbeidet.

Kjøp av plasser fra private aktører kan registreres i Generelt-rammen. 

A. Elever og skolepenger

En elev på kulturskolen er definert som en som får et fast tilbud i et semester eller lenger. Personer som deltar på kortere prosjekter/kurs, skal ikke registreres som elever her. Det skal heller ikke føres personer som er i kontakt med kulturskolen gjennom en annen institusjon (for eksempel skole, SFO, korps og lignende).

Enheter som drifter interkommunal tjeneste, skal i linje 1-10 føre alle elever fra egen kommune, samt elever fra andre kommuner. Elever fra andre kommuner skal i tillegg føres i A11 eller A12.

Elevtall og venteliste
En elev telles en gang.
Linje 1. - 4.
Elevtall og venteliste for elever som deltar/står på venteliste for å delta på kurs som varer i ett semester eller lenger. En kulturskoleelev kan ha flere elevplasser, men skal i linje 1..3 registreres kun en gang.

Med elever på venteliste til kulturskolen menes personer som har søkt om plass ved kulturskolen, og som på andre måter fyller vilkårene for å bli tatt opp som elev ved skolen, men som kulturskolen ikke har kapasitet til å gi undervisning. Som resten av GSI er telledato for ventelister også 1. oktober. Elever som allerede får et tilbud ved kulturskolen, men som søker om flere plasser eller en annen type elevplass, skal ikke regnes med her.

Elevplasser
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser, skal maksimalt to av disse føres på venteliste.

Her føres antall elevplasser på kurs som varer i ett semester eller lenger, altså elever som er ført i linje 1..3. Totalsummen i linje 11 kan avvike fra linje 4 da noen elever kan ha flere plasser. Elever som føres i linje 14, skal ikke føres her.

Med venteliste til elevplass menes antallet søkere på en elevplass, som ellers oppfyller vilkårene for å få plass, men som kulturskolen ikke har kapasitet til å tilby den ønskede elevplassen. Som resten av GSI er telledato for ventelister også 1. oktober. Elever som mottar undervisning ved kulturskolen, men som ønsker et annet tilbud, og søkere til kulturskolen som ikke har fått noen elevplass, skal føres her.

Hvis eleven har søkt to aktiviteter og står på venteliste på begge, skal det føres som to plasser. Dersom eleven har fått en av plassene, skal det føres som venteliste på én plass. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser, skal maksimalt to av disse føres på venteliste.

5. Musikkundervisning

Elevplasser til undervisning i musikk og instrumentundervisning.

6. Visuelle kunstfag

Elevplasser til undervisning i visuelle kunstfag.

7. Teater

Elevplasser til undervisning i teater og drama.

8. Dans

Elevplasser til undervisning i dans.

9. Samiske kulturfag
 
10. Andre kunst- og kulturuttrykk

Elevplasser som er knyttet til tilbud som ikke kan plasseres i kategoriene over.

11. Sum elevplasser (linje 5..10)
 
Elever fra andre kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid
Til og med skoleåret 2011-12 omfattet disse tallene alle elever fra andre kommuner (både i og utenfor interkommunalt samarbeid).
12. Sum elever fra andre kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid

Her registreres elever på kulturskolen som er oppført tidligere i ramme A, men som er bosatt i en annen kommune som deltar i interkommunalt samarbeid.
Dersom kommunene ikke samarbeider om kulturskoler, skal elevene til kommunene føres under "Elevar frå andre kommunar som ikkje deltek i interkommunalt samarbeid".

Elever fra andre kommuner som ikke deltar i interkommunalt samarbeid

13. Sum elever fra andre kommuner

Her registreres elever på kulturskolen som er oppført tidligere i ramme A, men som er bosatt i en annen kommune som ikke deltar i interkommunalt samarbeid. Dersom kommunene samarbeider om kulturskoler, skal elevene til kommunene føres under "Elevar frå andre kommunar som deltek i interkommunalt samarbeid".

Elever som deltar/kommer til å delta på kortere kurs
Disse kommer i tillegg til elever registrert i linje 1..4, og skal derfor ikke telles med i linje 5..11
14. Antall elever som deltar/kommer til å delta på kurs/prosjekter som varer under ett semester

Her registreres antallet elevplasser på kurs/prosjekt som kulturskolen har planlagt for inneværende skoleår. Som kurs/prosjekt regner man tilbud som har en kortere tidsramme enn ett semester.

Skolepenger
15. Høyeste skolepengesats per elevplass for hele skoleåret

Her oppgis skolepengesats for hele skoleåret basert på sats pr 1. oktober, uten noen form for moderasjon eller friplassordning.

Materialkostnader og instrumentleie skal ikke tas med i satsen.

16. Er skolepengesatsen inntektsgradert?

Her skal det opplyses om det er vedtatt å ha inntektsgraderte satser.

17. Har ordningen friplasser?

Her skal det opplyses om det er vedtatt å ha friplasser.

18. Har ordningen søskenmoderasjon?

Her skal det opplyses om det er vedtatt å ha søskenmoderasjon.

B. Årstimer
Her skal det gis opplysninger om årstimer, slik det er planlagt per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimene oppgis i 60 minutters enheter.
Under «Årstimer» føres nøyaktig undervisningstid per uke ganger antall uker. Det vil si det totale antall årstimer i løpet av ett år. Alle årstimer til undervisning skal føres i 60 minutters enheter. «Årstimer» skal ikke inkludere for- og etterarbeid, men kun timer til undervisning.
Årstimer utført av undervisningspersonale rettet mot kulturskolens elever
Kulturskolekalkulatoren kan brukes til å beregne årstimer basert på årsverk, dersom kulturskolen kun vet antall årsverk til kulturskolelærere.

Her føres timetallet til virksomhet rettet mot kulturskolens elever. Hvis skolen gir undervisning til blanda grupper med elever under grunnskolealder, elever i grunnskolealder eller elever over grunnskolealder, fordeles årstimene i de tre kolonnene relativt til antallet elever fra hver aldersgruppe.

Alle årstimer registreres i 60 minutters enheter.

1. Musikkundervisning

Årstimer til musikk- og instrumentundervisning.

2. Visuelle kunstfag

Årstimer til undervisning i visuelle kunstfag.

3. Teater

Årstimer til undervisning i teater og drama.

4. Dans

Årstimer til undervisning i dans.

6. Andre kunst- og kulturuttrykk

Årstimer som er knyttet til tilbud som ikke kan plasseres i kategoriene over.

7. Timer til andre aktiviteter

Her føres årstimer som benyttes til akkompagnering, arrangering, inspisienter, regissører, produsenter, faglig utviklingsarbeid og annen virksomhet rettet mot kulturskolens elever.

8. Sum årstimer (linje 1..7)
 
Årstimer utført av undervisningspersonale til aktiviteter som ikke er rettet mot kulturskolens elever
Kulturskolekalkulatoren kan brukes til å beregne årstimer basert på årsverk, dersom kulturskolen kun vet antall årsverk til kulturskolelærere.
9. Årstimer til tiltak som helt eller delvis utgiftsføres i kulturskolen

Her føres tiltak innenfor barnehage, grunnskole og videregående opplæring samt timer til dirigering og instruering av grupper elever der kor, korps orkestre og andre lag/foreninger delvis kjøper eller får timer av kulturskolen.

10. Årstimer som i sin helhet utgiftsføres andre steder enn i kulturskolen

Her føres kjøp av kulturskolens tjenester fra andre som fullt og helt betales av andre.

11. Sum årstimer utført av undervisningspersonale til aktiviteter som ikke er rettet mot kulturskolens elever (linje 9+10)
 
C. Årsverk og ansatte
Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele, føres opp etter skjønn.

«Årsverk» telles i stillingsprosent. Et årsverk er 100 prosent. For eksempel vil en rektor som har 50 prosent undervisning, registreres 50 prosent på rektor og 50 prosent på undervisning.

Hvis en lærer underviser ved flere skoler, skal skolen bare føre opp den andelen av årsverket som utføres ved sin skole. En lærer i full stilling som underviser 40 prosent ved skole A og 60 prosent ved skole B, registreres med 40 prosent ved skole A og 60 prosent ved skole B. Hvis læreren har halv stilling, registreres det 20 prosent ved skole A og 30 prosent ved skole B. Andel årstimer som er utført ved de forskjellige skolene, registreres på samme måte.

Ansatte på engasjement skal føres på samme måte som fast tilsatte. Dersom de er tilsatt på andre vilkår enn faste ansatte, er det de reelle vilkårene de har, som skal føres. Dersom man ikke har forberedelsestid, skal det regnes ordinært årsverk (altså ikke lærerårsverk). For årstimer føres antall timer de underviser ganger antall uker kurset pågår.

Årsverk i administrasjon ved skolen, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
1. rektor og/eller inspektør

Kun rektor og/eller inspektør skal føres her. Prosjektledere o.l. føres under årsverk lenger ned i skjemaet. Dersom kulturskolen deler administrasjon med andre, skal det vurderes hvor mange årsverk som benyttes til kulturskolen.

2. kontorhjelp

Her skal kontorhjelp bare oppgis dersom vedkommende er tilsatt i kulturskolen i hele eller deler av stillingen sin.

3. Årsverk til administrasjon og annet (linje 1..2)
 
Årsverk utført av undervisningspersonale rettet mot kulturskolens elever, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Kulturskolekalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom kulturskolen kun vet antall årstimer til kulturskolelærere.
4. Årsverk til opplæring av kulturskolens elever
Her føres årsverk til virksomhet rettet mot kulturskolens elever.
Årsverk utført av undervisningspersonale til aktiviteter som ikke er rettet mot kulturskolens elever, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Her føres årsverk registrert ved kulturskolen utover virksomhet rettet mot kulturskolens elever. Kulturskolekalkulatoren kan brukes til å beregne årsverk basert på årstimer, dersom kulturskolen kun vet antall årstimer til kulturskolelærere.
Dette er opplæring som ikke rettes mot kulturskolens elever, men mot institusjoner.

Dersom årsverk delvis refunderes, skal den delen av årsverket som refunderes, føres under "Årsverk refundert av samarbeidspartner", mens resten føres under "Årsverk finansiert av kulturskolen".

Bruk gjerne merknadsfeltet til å beskrive "Annet".
Linje 5. - 12.
 
Beregnede årsverk ved skolen totalt, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
13. Sum årsverk ved skolen (linje 3 + 4 + 12)
 
Antall ansatte

Her føres kun ansatte i den kulturskolen som fyller ut skjemaet. 

Linje 14. - 15.
 
Delte stillinger i kommunen

Formålet er å få informasjon om hvordan kommunen ansetter og benytter personer med praktisk-estetisk fagkompetanse i egen kommune. 

Dere skal kun oppgi ett alternativ for hver person, dvs. at dersom en person har ansettelsesforhold/arbeid både i SFO og i grunnskolen, skal dere oppgi det stedet hvor han eller hun har størst stillingsbrøk av de to.

16. i barnehage
17. i grunnskole
18. i skolefritidsordning (SFO)
19. i andre kommunale virksomheter/institusjoner

Dette omfatter ikke kjøp og salg av tjenester internt i kommunen eller mot fritidskulturlivet. Dette omfatter ikke interkommunalt samarbeid hvor dette ikke er en del av en etablert interkommunal kulturskole. Dette gjelder heller ikke samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå (kommune-fylke-stat). 

20. Sum delte stillinger i kommunen (linje 16..19

 

Utdanningsbakgrunn

Registrer den ansatte i en av kategoriene. 

Med kunstfaglig utdanning menes utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Det kan også være en faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. 

Linje 21: utdanning tilsvarende hovedfag
Linje 22: utdanning tilsvarende cand.mag

21. kunstfaglig utdanning på masternivå (eller over)
22. kunstfaglig utdanning på bachelornivå/minst to-årig kunstfaglig fagskoleutdanning
23. kunstfaglig utdanning årsenhet eller lavere
24. annen bakgrunn
25. Sum utdanningsbakgrunn (linje 21..24)
26. Hvor mange av de som underviser ved skolen (linje 25) har pedagogisk utdannelse/godkjent praktisk pedagogisk utdannelse (PPU)?

Her registreres totalt antall ansatte med pedagogisk utdannelse/godkjent praktisk pedagogisk utdannelse (PPU), uavhengig av hvilken annen utdanning de også har.