GSI22, Grunnskoleskjema
Generelt


Til skolene:

Adresser på dei einingane som ligg i Nasjonalt Skoleregister (http://nsr.udir.no/), vil automatisk bli henta inn i GSI. Det er derfor ikkje mogleg å endre adressedata direkte i skjema. Dersom adressedata skal endrast, må det sendast ei melding til SSB om dette. Det gjer du ved å klikke på knappen "Adresse" i knapperada. Da vil det komme opp eit skjema der ein skriv på endringane og klikkar Send. Dermed vil SSB oppdatere Virksomhets- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Deretter blir data overførte til NSR, og neste dag vil GSI hente data frå NSR. Data skal da vere oppdaterte i GSI.

Under SFO skal ein registrere "Ja" dersom ein har tilbod om SFO. Uavhengig av om elevane nyttar seg av tilbodet.


Merknadsfeltet kan brukast til å gi utfyllande informasjon. Feltet er ikkje offentleg tilgjengeleg, da det i nokre tilfelle inneheld teiepliktige opplysningar.

Til skoleeigar/kommune:

Dei fleste opplysningane blir registrerte på skolenivå. Det som er registrert på skolane, skal ikkje registrerast på kommunen sentralt, sidan det blir dobbeltregistrering. Opplysningar om PPT (i ramme K) skal likevel fyllast ut på kommunen sentralt. Det kan også vere andre opplysningar som ikkje passar å registrere på skolenivå, til dømes registrerer nokre kommunar lærarressursar til særskild språkopplæring på kommunen sentralt i staden for på skolenivå.

Tal frå skolane og tal for kommunen sentralt blir summerte opp og viste på kommunenivå. 

A. Elevar og timar

Alle elevar som går på skolen, skal registrerast, sjølv om eleven er folkeregistrert i ein annan kommune. Elevar som er mellombels ved ein skole/ei eining, skal berre førast på den skolen der eleven er teken inn, jf. opplæringslova § 8-1. Dersom det er planlagt at eleven skal gå på ein annan skole ut skoleåret eller lenger, skal eleven førast på den skolen vedkommande faktisk går på det skoleåret.

Elevar ved skolen
Timar til fysisk aktivitet og leksehjelp skal ikkje førast her under "Skolens/kommunens timetalsfordeling", men i ramme H.
Under "skolens/kommunens timetalsfordeling" fører skolen elevtimar, det vil seie kor mange årstimar elevane får på kvart årssteg. Dette blir summert opp til eit totalt timetal for 1.-7. årssteg, 8.-10. årssteg og totalt for skolen. For timetal blir desimalar under 0,50, til dømes 0,33, runda nedover. Dette kan føre til ein time for lite for nokre skolar. Dersom skolen får feil tal på grunn av desimalen, kan det i staden førast ein heil time meir på eitt av årsstega, slik at totalen på barne- og ungdomssteget blir korrekt.
Linje 1. - 12.

Skolar fører berre opp elevar som er registrerte ved skolen per 1. oktober. Elevar som har eit delt undervisningstilbod mellom fleire skolar, skal fyllast ut der dei er registrerte/innskrivne. Elevar som er plasserte i ramme D eller E, skal vere registrerte i ramme A ved same skole. Til dømes skal ein elev som får spesialundervisning på ein annan skole, førast i ramme D på same skole som eleven er ført på i ramme A. Kommunen er ansvarleg for å sjå til at elevar ikkje er førte dobbelt.

Kommunen sentralt fører berre opp elevar som ikkje er registrerte ved nokon skole. Kommunen er ansvarleg for å sjå til at det er ført riktig tal på elevar .

Kolonnane til høgre er kalla "Skolens/kommunens timetalsfordeling". Her spør vi om elevtimar, det vil seie kor mange årstimar elevane får på kvart årssteg. Timetalet er fastsett som 60 minutts einingar. Kommunane kan gjere vedtak om at dei skal gi undervisningstid ut over minstetimetalet. Det er skolens reelle undervisningstimetal som skal førast opp, ikkje det forskriftsfesta.

Skolens/kommunens timetalsfordeling gir att eit gjennomsnitt på kommune, fylke og landsnivå. Dette er no eit ordinært gjennomsnitt. Tidlegare var dette vekta.

Timetalet skal førast opp for alle årsstega som skolen normalt har elevar på, uansett om elevane går i aldersblanda grupper eller ikkje. Dersom ein barneskole underviser elevar på 4. og 5. årssteg saman, skal både timetalet som blir gitt til elevane på 4. årssteg og til elevane på 5. årssteg, førast opp. Dersom ein rein ungdomsskole bruker å ha elevar på 8. årssteg, men ikkje har det akkurat i år, skal han føre opp det normale årstimetalet for elevar på 8. årssteg.

Følgjande fordeling av undervisningstimetalet er fastsett:

1.-7. årssteg 8.-10. årssteg
5196 timar 2622 timar

Udir-1-2023 gir oversikt over fag- og timefordelinga.

Desimalar må rundast av. Der dette fører til ein time for lite, kan det førast ein ekstra time på eitt av årsstega, så lenge totaltimetalet for skolen blir riktig.


76 timar til fysisk aktivitet kjem i tillegg og skal førast i ramme H.

Elevtal og timetalsfordeling er med i berekninga av gruppestørrelse 2.

13. Meir enn 10 år (i bruk til og med skoleåret 2014-15)
 
14. Ikkje fordelt på årssteg (i bruk til og med skoleåret 2005-06)
Dette feltet var i bruk til og med skoleåret 2005/06. Feltet er der framleis fordi det er ein del av det totale elevtalet for tidlegare skoleår.
15. Sum elevar ved skolen (linje 8+12 +14)
 
Kor mange av elevane i linje 15 er asylsøkjarar
Fordrivne frå Ukraina, som har kollektivt vern, skal ikkje førast her under asylsøkjarar.
16. Talet på asylsøkjarar (og dei som har vore asylsøkjarar, men som framleis venter på busetjing)

Her registrerer ein talet på asylsøkjarar i opplæringspliktig alder som bur i mottak eller omsorgssenter, og som får grunnskoleopplæring. Skal fyllast ut av den skolen/institusjonen der eleven går. Asylelevar skal også registrerast i linje 1-15 (dvs. at dei skal registrerast saman med alle elevane ved skolen).

Elevar med teiknspråk og punktskriftopplæring
17. Talet på elevar med enkeltvedtak om teiknspråkopplæring jf. opplæringslova § 2-6
Her fører ein elevar som har enkeltvedtak om teiknspråkopplæring, jf. opplæringslova 2-6.

Skal fyllast ut av den skolen der eleven går. Eleven skal også registrerast i linje 1-15 ved same skole.
18. Talet på elevar med enkeltvedtak om punktskriftopplæring jf. opplæringslova § 2-14
Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift. Her fører ein elevar som har enkeltvedtak om punktskriftopplæring, jf. opplæringslova 2-14.
 
Skal fyllast ut av den skolen der eleven går. Eleven skal også registrerast i linje 1-15 ved same skole.
Kor mange av elevane i linje 15 blir finansierte av ein annan kommune, jf. forskrift til opplæringslova § 18-1? (gjeld berre offentlege skolar)

Skolen/institusjonen/kommunen skal registrere kor mange elevar som blir finansierte av ein annan kommune, til dømes elevar som er fosterheimsplasserte frå ein annan kommune.

Skolen elevane går på (ev. kommunen dersom undervisninga går føre seg sentralt), skal føre kommunen som er økonomisk ansvarleg for eleven i A19. Kommunen er ansvarleg for å sjå til at talet på elevar finansierte av ein annan kommune verken blir underrapporterte eller talde opp dobbelt i GSI.

19. Sum elevar finansierte av andre kommunar
 
Heimeundervisning - føresette underviser eigne barn
Elevar/barn i linje 20 kjem i tillegg til elevane i linje 15.
20. Talet på elevar som får heimeundervisning etter opplæringslova § 2-13

Opplysningar om talet på elevar som får heimeundervisning innafor rikets grenser pr 1. oktober, skal fyllast ut av skolen eller kommunen sentralt, avhengig av kven som har ansvaret og har tilgang på tala.


Heimeundervisning gjeld elevar som er tekne ut av skolen for å få opplæringa si av føresatte, etter § 2-13 i opplæringslova. Undervisning som går føre seg heime, men som kommunen har ansvaret for på grunn av sjukdom e.l., er ikkje rekna som heimeundervisning i denne samanhengen, og skal ikkje førast her.

Kommunen er ansvarleg for å sjå til at talet som får heimeundervisning i kommunen, verken blir underrapportert eller registrert dobbelt.

Elevar som ikkje har møtt ved skolestart
Gjeld berre elevar med udokumenterte fråvær.
21. Talet på elevar som ikkje har møtt opp til pliktig grunnskoleopplæring ved skolestart, og som framleis er utafor opplæring per 1. oktober

Alle barn som er busette i Noreg, har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 2-1.

Dersom skolen finn eleven i Noreg utan opplæring, eller skolen ikkje finn eleven, skal eleven teljast med. Dersom skolen kjenner til at eleven er i utlandet, skal eleven ikkje teljast med. Berre dei med udokumentert fråvær skal registrerast.

Kommunens plikt til å oppfylle den retten elevar har til grunnskoleopplæring, er omhandla i opplæringslova § 13-1. Tilsvarande regel finst i privatskolelova § 5-2, andre ledd.

For ytterlegare informasjon sjå Utdanningdirektoratets rettleiar.

B. Årstimar

Her skal ein gi opplysningar om årstimar, slik planane ser ut 1. oktober. Rekn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret.

Årstimar til undervisning
Timar til fysisk aktivitet skal førast i ramme H. Timar til leksehjelp skal ikkje førast i ramme B. Dersom årstimar blir gitt samtidig til elevar frå fleire årssteg, skal årstimane førast på det høgaste årssteget.

Alle årstimar til undervisning skal førast i 60 minutts einingar.

På barnesteget er årsramma for undervisning pr. lærarårsverk 741 timar (60-minutts einingar).

På ungdomssteget er gjennomsnittleg berekna årsramme for undervisning pr. lærarårsverk 656 timar (60-minutts einingar). Sjå vedlegg 1 til SFS2213.

GSI spør berre etter undervisningstimane og eventuelt timar til arbeidsoppgåver som fører til reduksjon i årsramma for undervisning. Det er rapporteringa av desse timane som dannar grunnlag for berekninga av årsverk i ramme C.

Linje 1. - 2.

I linje 1 fører ein talet på lærartimar som blir gitt til undervisning ved skolen i inneverande skoleår av undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2.Det er kun fullført utdanning som skal registrerast.

I linje 2 fører ein talet på lærartimar som blir gitt til undervisning ved skolen i inneverande skoleår av undervisningspersonale som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2.

Se forskrift til opplæringslova §§ 14-2, 14-3 og 14-5 og privatskolelova § 4-2 for kva for utdanningar som er godkjende for tilsetjing per i dag.

Dersom årstimar blir gitt til elevar frå fleire årssteg samtidig, skal årstimane førast på det høgaste årssteget. På fådelte skular kan ein sjå vekk frå denne regelen i dei tilfella det skapar eit urealistisk bilete av undervisningsressursane på skulen. Det er viktig at summen av lærartimar frå 1. til 10. steg vert rett. 

Lærarane er underlagde dei kompetansekrava som gjaldt da dei var ferdig utdanna. Det vil seie at alle som var kvalifiserte for tilsetjing i stillinga da dei fullførte utdanninga si, skal førast på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing.

Timar til fysisk aktivitet skal ikkje førast opp her, men i ramme H. Timar til leksehjelp skal ikkje førast i ramme B.

Dersom assistentar utfører undervisningsoppgåver, blir dei rekna som undervisningspersonell som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing. Dei skal da førast i linje 2 og ikkje i linje 27.
3. Sum lærartimar som blir gitt til undervisning ved skolen i inneverande skoleår
Linje 3 viser summen av alle årstimar som blir brukte til undervisning. 
4. spesialundervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6
Her fører ein årstimar som går til spesialundervisning, med heimel i vedtak etter opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6 om rett til spesialundervisning.

Årstimar i eigne skolar for spesialundervisning og spesialundervisningsgrupper ved ordinære grunnskolar skal registrerast her.

Dersom det er tre elevar i ein klasse som har vedtak på tre timar spesialundervising kvar og skal undervisast i gruppe, skal det førast 3 timar med undervisingspersonale.
5. særskild norskopplæring etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5

Dersom undervisning gitt etter læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar, eller i form av særskild tilpassing innanfor den ordinære læreplanen, medfører ekstra gruppedeling i norsk, skal timane førast her. Viss undervisninga skjer sentralisert i kommunen, registrerer ein årstimane på sentrale ressursar i kommunen.

6. morsmålsopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5

Morsmålsopplæring er undervisning i eleven sitt morsmål som elevar med eit anna morsmål enn norsk og samisk får utover det ordinære undervisningstimetalet.

Årstimane til morsmålsopplæringa skal vanlegvis førast på den skolen som gir undervisninga. Dersom ein morsmålslærar underviser ved fleire skolar, skal årstimane til læraren delast og førast opp på dei enkelte skolane. Dersom morsmålsopplæringa ved fleire skolar er samla ved ein enkelt skole, fører ein alle årstimane til morsmålsopplæring på denne skolen. Viss morsmålsundervisninga går føre seg sentralisert i kommunen, registrerer ein årstimane på dei sentrale ressursane i kommunen.

7. tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5

Tospråkleg fagopplæring er den opplæringa som skjer innanfor det ordinære undervisningstimetalet og der elevens morsmål blir brukt i opplæringa, anten åleine eller saman med norsk (til dømes matematikkundervisning gitt på urdu).

Årstimane kjem fram ved at det blir brukt både fag- og morsmålslærar i opplæringa, anten i same gruppe eller ved at gruppa blir delt. Dersom undervisninga går føre seg sentralisert i kommunen, blir årstimane registrerte på kommunens sentrale ressursar.

8. tilrettelagd opplæring når kommunen ikkje kan tilby morsmålsundervisning eller tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5

Her førast timar når kommunen ikkje kan skaffe lærarar på morsmålet som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring.

9. elevar med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning, jf. opplæringslova § 6-2

Her fører ein årstimar til undervisning i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) som fører til ekstra undervisningsressursar, jf. opplæringslova § 6-2. Ressursane til undervisning i samisk skal registrerast på skolen/eininga som gir undervisninga. Dette for å unngå at ressursar blir registrerte dobbelt.

Timar til fordjuping i samisk som framandspråk skal ikkje førast her.

Elevar som får opplæring i samisk, skal registrerast i ramme F, og elevar med fordjuping i samisk skal registrerast i ramme G

Desse felta er med i berekninga av gruppestørrelse 2.

10. elevar med rett til opplæring samisk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 6-2, første og andre ledd
Her fører ein årstimar til undervisning på samisk som fører til ekstra undervisning av ein elev, eller at det blir oppretta eiga elevgruppe, jf. opplæringslova § 6-2. Gruppedeling etter opplæringslova § 6-2 treng ikkje å føre til at det totale gruppetalet ved skolen blir høgare. Det er dei ekstra årstimane når det er danna ekstra grupper i tillegg til dei skolen elles ville hatt, som skal førast her. Det er berre samisk utanfor dei samiske distrikta som skal førast her.

Ressursane til undervisning på samisk skal registrerast på skolen/eininga som gir undervisninga. Dette for å unngå at ressursar blir registrerte dobbelt.

Elevar som får opplæring på samisk, skal registrerast i ramme F som elevar med samisk som opplæringsmålform.

Desse felta er med i berekninga av gruppestørrelse 2.
11. elevar med rett til anna målform enn hovudmålet i kommunen og der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 2-5
Gruppedeling etter målformtreng ikkje å føre til at det totale gruppetalet ved skolen blir høgare. Det er berre dei ekstra ressursane når det er danna grupper etter opplæringslova § 2-5, fjerde ledd i tillegg til dei skolen elles ville hatt, eller ekstra ressursar til enkeltelevar/elevar etter opplæringslova § 2-5, femte ledd, som skal teljast her.

Desse felta er med i berekninga av gruppestørrelse 2.
12. kvensk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7

Årstimar til finsk som andrespråk etter opplæringslova § 2-7 skal registrerast her. Talet på elevar som får opplæring i finsk som andrespråk, skal førast i linje 14 i ramme F.

13. finsk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7

Årstimar til finsk som andrespråk etter opplæringslova § 2-7 skal registrerast her. Talet på elevar som får opplæring i finsk som andrespråk, skal førast i linje 14 i ramme F.

14. teiknspråk jf. opplæringslova § 2-6

Dette gjeld både opplæring i teiknspråk som fag og spesialundervisning for høyrselshemma elevar, både dersom vedtak om teiknspråkopplæring og spesialundervisning er gjort i same eller i kvart sitt enkeltvedtak.

15. punktskrift jf. opplæringslova § 2-14
Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift. Her fører ein timar til opplæring i punktskrift for elevar som har enkeltvedtak om punktskriftopplæring, jf. opplæringslova § 2-14.
 
Linje 17. - 18.
Det blir ikkje lenger samla inn informasjon om dette, men teksten ligg i GSI for å gi moglegheit for å hente ut historiske data, og fordi dei utgjer delar av ein totalsum.
19. Sum årstimar til spesialundervisning og særskild språkopplæring (linje 4..15)

Summen viser kor mange lærartimar som er knytte til elevar med spesialundervisning og særskild språkopplæring.

20. Sum årstimar til ordinær undervisning (linje 3 minus 19)

Talet viser talet på årstimar som blir brukte til undervisning i ordinære elevgrupper. Talet som kjem fram her, blir rekna ut på følgjande måte:

Det totale talet på lærartimar i linje 3

- Talet på lærartimar som er knytte til elevar med spesialundervisning og særskild språkopplæring (linje 19)

= Lærartimar til undervisning av ordinære elevgrupper

Desse felta er med i berekninga av gruppestørrelse 2.

Andre årstimar utførte av undervisningspersonale, til fråtrekk i undervisningsplikta
Her fører ein årstimar til reduksjon i årsramma til undervisning på grunn av andre oppgåver.

Eksempel på oppgåver som kan føre til fråtrekk i undervisningsplikta er: kontaktlærarfunksjon, seniortiltak, tidsressurspott, pedagogisk rettleiing, utviklingsarbeid, vikartimar som ein del av stillinga til lærarar tilsette ved skolen (beredskapsressursar), elevrådskontakt - hvis dette er lagt til en larer, lokalt fastsette funksjonar som tillitsvalde og liknande, fjernundervisning eller anna undervisning til elevar ved andre skolar, tilsyn av elevar som får heimeundervisning, sosialpedagogisk rådgivar, utdannings- og yrkesrådgivar og anna pedagogisk arbeid for å fylle opp stillinga si årsramme for leseplikttid.

Timar til fysisk aktivitet skal førast i ramme H. Merk at timar til leksehjelp ikkje skal førast i ramme B

Her fører ein årstimar til reduksjon i årsramma til undervisning på grunn av andre oppgåver.

21. Andre årstimar utførte av undervisningspersonale
Her fører ein årstimar til reduksjon i årsramma til undervisning på grunn av andre oppgåver.

Eksempel på oppgåver som kan føre til fråtrekk i undervisningsplikta er:
- kontaktlærarfunksjon
seniortiltak
-tidsressurspott
- pedagogisk rettleiing og utviklingsarbeid
-
vikartimar som ein del av stillinga til lærarar tilsette ved skolen (beredskapsressursar)
- elevrådskontakt - om dette er en lærar
- lokalt fastsette funksjonar som tillitsvalde og liknande
- fjernundervisning eller anna undervisning til elevar ved andre skolar
- tilsyn av elevar som får heimeundervisning
- sosialpedagogisk rådgivar  - om dette er ein lærar
- utdannings- og yrkesrådgivar 
- om dette er ein lærar
- anna pedagogisk arbeid for å fylle opp stillinga si årsramme for leseplikttid.


Timar til fysisk aktivitet skal førast i ramme H. Timar til leksehjelp skal ikkje førast i ramme B.

For lærarar som både underviser på barne- og ungdomssteget, blir timane fordelte etter skjønn mellom 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg. I dei tilfella der ei slik fordeling ikkje er mogleg/føremålstenleg, fører ein timane på det høgaste årssteget.
 
Årstimar utførte av undervisningspersonale
22. Sum årstimar (linje 3+21)
 
Årstimar til assistent og anna elevretta arbeid (ikkje undervisingspersonale)
Her fører ein årstimar utført av assistentar og annet elevretta arbeid. Det er 1687,5 årstimar i eit årsverk. Assistentkalkulatoren kan brukast til å berekne årstimar baserte på årsverk, dersom skolen berre veit talet på årsverk og ikkje årstimar.
23. Barne- og ungdomsarbeidarar (eller anna relevant fagarbeidarutdanning)

 

24. Vernepleiar, barnevernspedagogar, sosionomar (eller tilsvarande yrkesgrupper med universitet/høgskoleutdanning)

 

25. Anna høgskole-/universitetsutdanning

 

26. Anna bakgrunn

 

27. Totalt antal årstimar til assistent (assistenttimar) og anna elevretta arbeid i skolen

Her skal arbeidstimar til assistent og anna elevretta arbeid registrerast. Assistentkalkulatoren kan brukast til å berekne årstimar basert på årsverk, dersom skolen berre veit antal årsverk. Dersom ein skole har gjort om tildelte lærartimar til assistenttimar, skal desse registrerast her.

Dersom assistentar utfører undervisningsoppgåver, vert dei ikkje rekna som assistentar, men som undervisningspersonell utan godkjend utdanning for dei faga/stega dei underviser på. Årstimane skal da førast som «Årstimar til undervisning» i linje 2.

Tid til assistentar som berre utfører helsetenester, vert ikkje teken med. Stillingsressursar til skolefritidsordning skal ikkje takast med her. Vaktmeistertenester skal heller ikkje teljast her. Lærlingar skal ikkje registrerast. 


Ei 60 prosent assistentstilling vil i praksis bety at assistenten jobbar ca. 27 klokketimar (avrunda frå 26,6) i 38 veker.
I så fall skal 1013 timar førast her, mens talet 60 skal førast på årsverk for assistentar i C27.

28. Kor mange av årstimane i linje 27 er til assistent ifølgje enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6?
Årstimar til assistentar som går til spesialundervisning jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6, vert førte her.

Assistenttimar tildelte til elevar ut frå til dømes helsemessige årsaker utanom § 5-1 i opplæringslova og § 3-6 i privatskolelova skal ikkje registrerast.
C. Årsverk og tilsette

Generelt

Årsverka (linje 1..$d249.ln(invalid field)) skal teljast i stillingsprosent, dvs. at eitt årsverk er 100 prosent.

Ein rektor som har 50 prosent undervisning, skal registrerast 50 prosent på rektor og 50 på prosent undervisning.

Sum årsverk for undervisningspersonale blir berekna frå årstimane som står i ramme B.

Undervisningspersonalets årsverk

Undervisningspersonalets årsverk på 1687,5 timar er bygd opp av fleire element på barnesteget innafor 39 veker, med mindre anna er avtalt lokalt:

 • arbeidsplanfesta tid 1300 timar som består av:
  • inntil 741 undervisningstimar på barnesteget
  • 559 timar arbeidsplanfesta tid utanom undervisning
 • tid for- og etterarbeid og fagleg ajourføring med 387,5 timar

Undervisningspersonalets årsverk på 1687,5 timar er bygd opp slik på ungdomssteget innafor 39 veker, med mindre anna er avtalt lokalt:

 • arbeidsplanfesta tid 1225 timar på ungdomssteget består av:
  • gjennomsnittleg 656 undervisningstimar på ungdomssteget (sjå Vedlegg 1 til SFS2213 om Årsramme for ulike fag)
  • 569 timar arbeidsplanfesta tid utanom undervisning
 • tid til for- og etterarbeid og fagleg ajourføring med 462,5 timar

I den sentrale særavtalen, SFS2213, er det regulert inn fleire reglar som grip inn i årsrammene, og som på den måten påverkar undervisningstimetala. Dette dreier seg om eksempelvis seniortiltak, tidsressurspott, kontaktlærarteneste, sosiallærarteneste, rådgivarteneste og elevrådskontakt. Sidan desse ulike tenestene og funksjonane verkar inn på undervisningstimetala, vil det vere viktig å registrere desse slik at dei kjem fram i GSI. Sjå også Udir-1-2020

GSI spør berre etter undervisningstimane og eventuelt timar til arbeidsoppgåver som fører til reduksjon i årsramma for undervisning.

Årsverk til administrative og pedagogiske leiaroppgåver, i stillingsprosent (1 årsverk =100)
Linje 1. - 2.

Omfattar den samla tidsressursen som er avsett til administrative og pedagogiske leiaroppgåver etter SFS2213.

3. Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske leiaroppgåver (linje 1..2)
 
Justering av delingstal for omrekning av årstimar til årsverk
Her fører ein inn nye tal dersom leseplikta på skolen avvik frå det normale. Leseplikta skal berre endrast der skoleeigaren har vedteke ei anna årsramme for undervisning.
4. Leseplikttal
Den førehandsutfylte årsramma (741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget) blir brukt av dei fleste skolane i Noreg. Årsramma skal berre endrast der skoleeigaren har vedteke ei anna årsramme for undervisning.
Berekna årsverk til undervisningspersonale, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Skal bereknast på bakgrunn av årstimar frå ramme B etter formelen årstimar/741 for barnesteg og årstimar/656 for ungdomssteg.

Årsverk eller delar av årsverk som går til undervisning av aldersblanda grupper, blir berekna på det høgaste hovudsteget det deltek elevar frå i undervisninga.

Linje 5. - 7.
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 1 til linje 20 "Årstimar til undervisning".

Linje 8. - 16.
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 1 til linje 20 "Årstimar til undervisning".

17. kvensk eller finsk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 1 til linje 20 "Årstimar til undervisning".

Linje 18. - 19.
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 1 til linje 20 "Årstimar til undervisning".

Linje 21. - 24.
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 1 til linje 20 "Årstimar til undervisning".

Berekna årsverk utførte av undervisningspersonale til anna enn undervisning, i stillingsprosent (1 årsverk =100)
Bereknas på bakgrunn av årstimar frå ramme B etter formelen årstimar/741 for 1.-7. årssteg og årstimar/656 for 8.-10. årssteg.

Årsverka nedanfor tilsvarer årstimane oppførte i ramme B linje 21.

25. Årsverk til undervisningspersonale til anna enn undervisning
Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 21  "Andre årstimar utførte av undervisningspersonale".
Berekna årsverk utførte av undervisningspersonale totalt, i stillingsprosent (1 årsverk =100)
Her viser ein summen av alle årsverka til undervisningspersonale.
26. Sum årsverk undervisningspersonale (linje 7+25)

Årsverk utførte av assistentar og anna elevretta arbeid (ikkje undervisningspersonale), i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Bereknast på bakgrunn av årstimar frå ramme B etter formelen årstimar/1687,5. Assistentkalkulatoren kan brukast til å berekne årstimar baserte på årsverk, dersom skolen berre veit talet på årsverk til assistent.
Linje 27. - 28.

Årsverka som blir berekna her, tek utgangspunkt i ramme B linje 27 til linje 28 "Årstimar til assistent og anna elevretta arbeid (ikkje undervisingspersonale)".

Årsverk utførte av anna personale, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
29. Skolebibliotekarar
 
30. Kontorteknisk personale
 
Talet på lærarar og assistentar

Her ønskjer vi å vite kor mange som underviser ved skolen, og kor mange personar ved skolen som utfører enkelte oppgåver. Ein person kan ha ei eller fleire særskilde oppgåver i stillinga si, og kan derfor måtte teljast fleire gonger i felta 31..35. Ein og same person kan til dømes førast opp både som kontaktlærar og sosialpedagogisk rådgivar.

31. Talet på lærarar

Her fyller ein ut kor mange personar som underviser på skolen. Assistentar skal ikkje inkluderast, men dersom assistentar underviser, blir dei rekna som lærarar utan godkjend utdanning og skal førast her. I fordelinga på hovudsteg skal ein person berre førast opp éin gong, sjølv om vedkommande underviser på fleire årssteg. Personen skal førast på det høgaste årssteget vedkommande underviser. Dersom til dømes en rektor også underviser, skal han/ho teljast med.

32. Kor mange av lærarane i linje 31 er kontaktlærarar?

Skal berre fyllast ut av skolar med fast organiserte grupper. Der kontaktlærarfunksjonen for ei gruppe er delt mellom fleire personar, skal alle kontaktlærarane takast med her. I fordelinga på hovudsteg skal ein person berre førast ein gong, sjølv om han er kontaktlærar for elevar på fleire hovudsteg. Viss ein person er kontaktlærar for elevar frå fleire hovudsteg, skal han førast på det høgaste årssteget elevane hans går på.

33. Talet på utdannings- og yrkesrådgivarar
 
34. Talet på sosialpedagogiske rådgivarar
 
35. Talet på assistentar (og anna personale i elevretta arbeid) i skolen       

Her fyller ein ut kor mange tilsette som er med undervisningspersonalet i undervisninga, til hjelp for enkeltelevar. Dersom assistentar utfører undervisningsoppgåver, blir dei ikkje rekna som assistentar, men som undervisningspersonell (lærar) og skal førast i linje 31..

Assistentar som berre utfører helsetenester, skal ikkje takast med. Assistentar som utelukkande jobbar i skolefritidsordninga, skal ikkje takast med her.

Kompetansekrav for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
Dersom læraren underviser elevar både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, skal læraren berre førast på 8.-10. årssteg, eller linje 38, slik at læraren ikkje blir tald dobbelt. Ein lærar skal berre registrerast ein gong anten i linje 36, 38 eller 37. Assistentar skal ikkje inkluderast, men dersom assistentar utfører undervisningsoppgåver, blir dei rekna som undervisningspersonell som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing og skal førast i 37.
 
36. Talet på lærarar som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2

Her fører ein talet på lærarar som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2.

Sjå forskrift til opplæringslova §§ 14-2, 14-3 og 14-5 og privatskolelova § 4-2 for kva for utdanningar som er godkjende for tilsetjing per i dag.

Lærarane er underlagde dei kompetansekrava som gjaldt da de var ferdig utdanna. Det vil seie at alle som var kvalifiserte for tilsetjing i stillinga da dei fullførte utdanninga si, skal førast på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing.

Dersom læraren underviser elevar både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, men berre oppfyller kompetansekrava for tilsetjing for 1.-7. årssteg skal læraren førast i linje 38.

Formålet med desse felta er å dimensjonere behovet for vidareutdanning.

Steinerskolar og Montessoriskolar registrerar også etter krava for tilsetting jf. privatskolelova § 4-2. De skal ikkje ta hensyn til eiga krav om spesialkompetanse, kun krava i privatskolelova § 4-2.

37. Talet på lærarar som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2

Her fører ein talet på lærarar som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2.

Sjå forskrift til opplæringslova §§ 14-2, 14-3 og 14-5 og privatskolelova § 4-2 for kva for utdanningar som er godkjende for tilsetjing per i dag.

Lærarane er underlagde dei kompetansekrava som gjaldt da de var ferdig utdanna. Det vil seie at alle som var kvalifiserte for tilsetjing i stillinga da dei fullførte utdanninga si, skal førast på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing.

Dersom læraren underviser elevar i faget både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg utan å oppfylle kompetansekrava for tilsetjing, skal læraren førast berre på 8.-10. årssteg, slik at læraren ikkje blir tald dobbelt.

Dersom læraren underviser elevar både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, men berre oppfyller kompetansekrava for tilsetjing for 1.-7. årssteg, skal læraren førast i linje 38.

Assistentar som utfører undervisningsoppgåver,blir dei rekna som undervisningspersonell som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, og skal registrerast her.

Ein som er unnateken frå krava om tilsetjing og tilsett mellombels etter opplæringslova § 10-6, eller på vilkår om fullført lærarutdanning etter opplæringslova § 10-6a, skal registrerast i linje 37.

Formålet med desse felta er å dimensjonere behovet for vidareutdanning.

Steinerskolar og Montessoriskolar registrerar også etter krava for tilsetting jf. privatskolelova § 4-2. De skal ikkje ta hensyn til eiga krav om spesialkompetanse, kun krava i privatskolelova § 4-2.

38. Talet på lærarar som underviser elevar både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing for 1.-7. årssteg, men ikkje 8.-10. årssteg
Her fører ein talet på lærarar som underviser både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, men berre oppfyller kompetansekrava for tilsetjing for 1.-7. årssteg og ikkje for 8.-10. årssteg.

Lærarane er underlagde dei kompetansekrava som gjaldt da de var ferdig utdanna. Det vil seie at alle som var kvalifiserte for tilsetjing i stillinga da dei fullførte utdanninga si, skal førast på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing.
39. Tal på lærarar som underviser på 1.-4. årstrinn, som berre oppfyller kompetansekravet for tilsetjing på 5.-10. årstrinn.
Lærarar som underviser elevar på 5.-7. årstrinn som oppfyller kompetansekravet for tilsetjing på 5.-10. årstrinn skal ikkje førast her. Kun lærarar som underviser elevar på 1.-4. årstrinn, men som ikkje oppfyller kompetansekravet for tilsetjing på desse trinna skal førast
Kompetansekrav for undervisning i undervisningsfag for lærarane oppgitt i linje 36 og 38, jf. opplæringslova § 10-2 og privatskolelova § 4-2
Dersom læraren er ført i linje 36, og underviser elevar i faget både på 1.-7. årssteg og 8.-10.  årssteg, skal læraren førast berre på 8.-10. årssteg, slik at læraren ikkje blir tald dobbelt. Dersom læraren er ført i linje 38 skal læraren berre førast på 1.-7. årssteg, sjølv om dei underviser i faget også på 8.-10. årssteg. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er mellombels tilsett i skolen. Dei skal derfor ikkje førast i linje 40 til 44.
40. Norsk
Med norsk meiner ein alle former for norskopplæring i grunnopplæringa, under dette særskild norskopplæring, norsk for elevar med samisk som førstespråk og norsk for høyrslehemma.
41. Av talet på lærarar registrert i 40, kor mange er utdanna før 2014?
Med norsk meiner ein alle former for norskopplæring i grunnopplæringa, under dette særskild norskopplæring, norsk for elevar med samisk som førstespråk og norsk for høyrslehemma.

 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er mellombels tilsett etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljølova, eller den som er tilsett på vilkår etter § 10-6a. Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd.
42. Matematikk

 

43. Av talet på lærarar registrert i 42, kor mange er utdanna før 2014?

 

44. Engelsk

 

45. Av talet på lærarar registrert i 44, kor mange er utdanna før 2014?

 

46. Samisk

 

47. Norsk teiknspråk

 

D. Spesialundervisning

I denne ramma registrerer ein elevar som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6. Alle elevar som går på skolen, skal registrerast, sjølv om eleven er folkeregistrert i ein annan kommune. Elevar som er mellombels ved ei eining, skal berre førast på den skolen der eleven er teken inn, jf. opplæringslova § 8-1.  

Kor mange elevar får spesialundervisning etter enkeltvedtak?
Linje 1. - 12.

Her registrerer ein det samla talet på elevar som har fått tildeling etter enkeltvedtak på grunnlag av § 5-1 i opplæringslova og § 3-6 i privatskolelova

Elevar som blir plasserte i ramme D, skal vere registrerte i ramme A ved same skole. 

    - Elevar frå andre kommunar skal også førast her.

    - Elevar som har eit delt undervisningstilbod mellom fleire skolar, skal førast der dei er registrerte/innskrivne.

Sidan både kommunen sentralt og skolane kan fylle ut feltet, må kommunen sjå til at elevar som har fått tildeling, ikkje blir dobbeltrapporterte eller underrapporterte.

Linje D11 var i bruk til og med skoleåret 2005/06. Fram til da vart berre dei færraste elevar med spesialundervisning fordelte på årssteg. Feltet er der framleis fordi det er ein del av det totale talet på elevar med spesialundervisning. Tal før 2006/07 gir derfor ikkje ei fullstendig oversikt over korleis elevar med spesiaulndervisning fordeler seg på årssteg.

Elevar i eigne faste avdelingar for spesialundervisning
Elevar med fast tilhøyrsle i avdeling for spesialundervisning skal førast her. Dette gjeld både eigne skolar for spesialundervisning og skolar der elevar har fast tilhøyrsle til ”forsterka” avdeling for spesialundervisning. Tilfeldige elevgrupper med spesialundervisning som oppstår i ein ordinær skole og klasse, skal ikkje teljast her.
13. Dersom skolen har fast organisert avdeling for spesialundervisning, oppgir ein talet på elevar her
Dersom skolen har forsterka avdeling for spesialundervisning, oppgir ein talet på elevar her. I denne typen avdelingar har elevane si faste tilhøyrsle sjølv om dei kan delta i ordinære grupper/klassar i enkelte fag eller tema.
Alternativ opplæringsarena
14. Kor mange elevar registrerte ved skolen er utplasserte éin eller fleire dagar i veka utanfor ordinær opplæring (alternativ opplæringsarena)?

Elevar må ha vedtak om spesialundervisning for å bli plasserte i alternativ opplæringsarena.

Dersom skolen har elevar som held til ein dag i veka eller meir utanfor ordinær undervisning, skal dei registrerast her. Dette kan vere opplegg knytte til friluftsliv, kantinedrift m.m., men det gjeld ikkje elevar som gjennom avtale har fått disponert inntil 25 % av timetalet til fag med nasjonal læreplan. (Desse elevane skal førast i ramme I.) Sjå Udir-03-2010 for bruk av alternative opplæringsarenaer.

Elevar i fast avdeling for spesialundervisning skal ikkje førast her, men i D13.

Organisering av spesialundervisning

Det er spørsmål om talet på elever som får eit fleirtal av sine tildelte timar til spesialundervisning i den ordinære klassen, i grupper på to til fem elevar, 6 elevar eller flere eller åleine.

Elevane skal berre registrerast éin gong. Summen av elevar i linje 15, 17, 16 og 18, skal være lik summen i linje 12

Linje 15. - 18.

Det er spørsmål om talet på elevar som får eit fleirtal av sine tildelte timar til spesialundervisning i (den ordinære) klassen, i grupper på to til fem elevar, i grupper på seks eller fleire eller åleine.

Elevane skal berre registrerast éin gong. Summen av elevar i linje 15, 16, 17 og 18, skal vere lik summen i linje 12.

19. Kor mange elevar får spesialundervisning hovudsakleg organisert på ein annan måte? (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
Det blir ikkje lenger samla inn informasjon om dette, men teksten ligg i GSI for å gi moglegheit for å hente ut historiske data.
Talet på elevar som får tildelt timar til spesialundervisning med undervisningspersonale
Linje 20. - 23.

Her registrerer ein talet på elevar som har fått tildelt timar til spesialundervisning med undervisningspersonale, gruppert etter hovudsteg og tildelte timar per år. Den enkelte eleven skal registrerast på hovudsteget de går på og innanfor intervalla 1-75, 76-190, 191-270 eller 271 timar per år eller meir.

Elevar som også er tildelte timar med assistentar, skal i tillegg registrerast i linje 26..29. Dette fører til at talet på barn i linje 25 pluss barn i linje 31 vil kunne vere større enn det samla talet på barn som har fått tildeling i linje 12.

Elevane skal førast både på hovudstegsfordelinga og på kjønnsfordelinga.

Felta som omhandla spesialundervisning med undervisningspersonale fordelt timetal og hovudsteg med i berekninga av gruppestørrelse 2.

24. Kor mange får 76-270 timar per år? (i bruk til og med 2007-08)

Det blir ikkje lenger samla inn informasjon om dette, men teksten ligg i GSI for å gjere det mogleg å hente ut historiske data.

25. Sum elevar som får timar med undervisningspersonale (linje 20..24)
 
Talet på elevar som får tildelt timar med assistentar som del av enkeltvedtaket om spesialundervisning
Linje 26. - 29.

Her registrerer ein talet på elevar som har fått tildelt timar til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak med assistentar, gruppert etter tildelte timar per år. Den enkelte eleven skal registrerast innanfor intervalla 1-75, 76-190, 191-270 eller 271 timar per år eller meir.

Elevar som også er tildelte timar med undervisningspersonale, skal i tillegg registrerast i linje 20..23. Dette fører til at talet på barn i linje 25 pluss barn i linje 31 vil kunne vere større enn det samla talet på barn som har fått tildeling i linje 12.

30. Kor mange får 76-270 timar med assistentar per år? (i bruk til og med 2007-08)

Det blir ikkje lenger samla inn informasjon om dette, men teksten ligg i GSI for å gjere det mogleg å hente ut historiske data.

31. Sum elevar som får timar med assistentar (linje 26..30)
 
Totalt omfang i vedtak
32. Kor mange elevar får 271 årstimar eller meir samla sett (uavhengig av om timane er med lærar eller assistent)

Her registrerer ein talet på elevar som får 271 timar spesialundervisning per år, uavhengig av om timane er med undervisningspersonale eller assistent.

Det er talet på timar eleven får spesialundervisning, vi er ute etter. Timar der undervisningspersonale og assistent er med eleven samtidig, skal derfor teljast berre ein gong.

Ein elev får 200 timar spesialundervisning per år med undervisningspersonale og 200 timar med assistent. I 100 av timane er både undervisningspersonalet og assistenten til stades samtidig. Denne eleven får dermed 100 timar med berre undervisningspersonale, 100 timar med kun assistent og 100 timar med både undervisningspersonale og assistent. Dette blir 300 timar spesialundervisning, og eleven skal dermed førast her.

Elevar med spesialundervisning frå andre kommunar
Kommunale skolar skal registrere talet på elevar frå andre kommunar som får spesialundervisning. Friskolar og private skolar (godkjend etter opplæringslova § 2-12), statlege og fylkeskommunale skolar skal registrere alle elevar med spesialundervisning frå alle kommunar, også den kommunen som skolen er geografisk plassert i.

Her skal skolen registrere talet på elevar frå andre kommunar som får spesialundervisning, fordelte etter kva for kommune dei kjem frå. Det er altså kommunen som betaler, som skal registrerast.

Friskolar og private skolar (godkjend etter opplæringslova § 2-12) skal registrere alle elevar med spesialundervisning frå alle kommunar, også den kommunen som skolen er geografisk plassert i.

33. Sum elevar frå andre kommunar
 
E. Særskild språkopplæring for minoritetsspråklege elevar
I denne ramma fører ein elevar som får undervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5.
Elevar som får særskild norskopplæring etter årssteg

Det er berre elevar med enkeltvedtak etter opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5 som skal førast her.

1. Kor mange elevar i alt får særskild norskopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5?

Her fører ein alle elevar som får undervisning etter opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5.

Elevar som har eit delt undervisningstilbod mellom fleire skolar, skal fyllast ut der dei er registrerte/innskrivne. Det vil seie at elevar som er plasserte i ramme E, skal vere registrerte i ramme A ved same skole. Kommunen er ansvarleg for å sjå til at elevar ikkje er førte dobbelt.

Desse felta er med i berekninga av gruppestørrelse 2.

2. Kor mange av elevane som er oppgitt i linje 1, følgjer læreplanen i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar?

Her fører ein den delen av elevane som har særskild norsk etter opplæringslova § 2-8 eller privatskolelova § 3-5 og som følgjer læreplanen i grunnleggjande norsk.

Elevar i eigne undervisningsgrupper
Også ved eigne innføringsskolar skal elevane førast i 3 (og eventuelt 4).
3. Elevar som hovudsakleg får undervisning i eigne undervisningsgrupper (innføringsgrupper/klasser og liknande, jf. opplæringslova § 2-8, femte ledd og privatskolelova § 3-5, femte ledd)

Dersom elevane har si faste tilhøyrsle i desse gruppene, fører ein talet på elevar ved skolen som går i eigne grupper/avdeling(ar) for språklege minoritetar her. Det betyr at dei har hovuddelen av undervisningstida i gruppa, sjølv om dei kan vere integrerte i ordinære grupper i enkelte fag eller tema. Timeressursane til undervisningsgrupper med språklege minoritetar skal registrerast i linje 5 til 8 i ramme B jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5.

Elevar som pr. 1. oktober er på ein mottaksskole, skal førast der og ikkje på den skolen dei normalt ville gått.

4. Kor mange av elevane i linje 3 er asylsøkjarar
Her fører ein elevar i eigne undervisningsgrupper, som bur i mottak eller omsorgssenter.
Elevar som i tillegg til særskild norsk får morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring/tilrettelagd opplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
Ein elev skal her berre førast i éin av kolonnane.

Her skal elevar som får morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring registrerast, fordelte etter morsmål. Det er berre elevar med enkeltvedtak som skal førast. Internasjonale skolar i Noreg fører ikkje opp elevane under ramme E.

I første kolonne vel ein språk.

I andre kolonne skal det opplysast om talet på elevar som berre får morsmålsopplæring. Morsmålsopplæring er den undervisninga i elevens morsmål som blir gitt til elevar med anna morsmål enn norsk og samisk utover det ordinære undervisningstimetalet.

I tredje kolonne fører ein elevar som får både morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring. Tospråkleg fagopplæring er den opplæringa som skjer innafor det ordinære undervisningstimetalet, og der elevens morsmål blir brukt i opplæringa (til dømes "matematikk på urdu") anten åleine eller saman med norsk.

I fjerde kolonne fører ein elevar med berre tospråkleg fagopplæring.

I femte kolonne fører ein elevar med tilrettelagd opplæring. Etter opplæringslova § 2-8, tredje ledd og privatskolelova § 3-5, tredje ledd: " Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane." Dette gjeld når kommunen ikkje kan skaffe eigna/eller kompetente lærarar på morsmålet som kan ta seg av morsmålsopplæringa og/eller tospråkleg fagopplæring. Sjølv om kommunen ikkje kan skaffe kompetente lærarar til dette, så har likevel elevane rett til anna tilpassa opplæring.

Sum: I siste kolonne kjem summen av elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring og tilrettelagd opplæring. Dette er summen av kolonne to, tre, fire og fem. Summen kjem automatisk fram. Ein og same elev kan dermed berre førast i ein av kolonnane to, tre, fire og fem.

Elevane blir her registrerte på det nivået/den skolen der dei er registrerte/innskrivne (men undervisninga kan vere lagd til ein annan skole i kommunen, eller ho kan gå føre seg hos kommunen sentralt). Kommunen må kontrollere at ingen elevar er talde dobbelt eller underrapporterte i ramme E.

5. Sum elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring og tilrettelagd opplæring
 
Elevar med særskild norskopplæring frå andre kommunar
Kommunale skolar skal registrere talet på elevar frå andre kommunar som får særskild norskopplæring. Friskolar og private skolar (godkjend etter opplæringslova § 2-12), statlege og fylkeskommunale skolar skal registrere alle elevar med særskild norskopplæring frå alle kommunar, også den kommunen som skolen er geografisk plassert i.

Her skal skolen registrere talet på elevar frå andre kommunar som får særskild norskopplæring og morsmålsopplæring/tospråkleg fagopplæring, fordelte etter kva for kommune elevane kjem frå. Det er altså kommunen som betaler, som skal registrerast.

Friskolar og private skolar (godkjend etter opplæringslova § 2-12) skal registrere alle elevar med særskild norskopplæring frå alle kommunar, også den kommunen som skolen er geografisk plassert i.

6. Sum elevar frå andre kommunar
 
F. Målform, samisk og kvensk/finsk
Opplæringsmålform

Linje 1. - 11.
Elevane blir registrerte etter årssteg og kjønn. Linje 1..11 gjeld elevens målform, og må derfor ikkje forvekslast med skolens målform, som blir registrert i ramma Generelt.

Registreringa etter målform gjeld kva for målform elevane/foreldrane på vel i alle andre fag enn norsk. Dersom eleven ikkje har valt opplæringsmålform, fører ein opp eleven med skolens målform.

Elevar på internasjonale skolar i Noreg der undervisninga skjer på andre språk enn norsk og samisk, fører ein på "Andre".
Elevgrupper
12. Talet på elevgrupper oppretta med undervisning anna målform enn det som er vedteke av kommunen, eller undervisning samisk utanfor samiske distrikt samisk utanfor samiske distrikt, jf. opplæringslova, § 2-5 og § 6-2, første og andre ledd?

Alle grupper som er oppretta etter opplæringslova § 2-5 og § 6-2, første og andre ledd, skal registrerast her, sjølv om dei ikkje fører til ekstra grupper ut over det ein elles ville hatt.

13. Kor mange av desse gruppene (linje 12) kjem i tillegg til det talet på grupper skolen ville ha hatt utan eigne grupper etter § 2-5 og § 6-2, første og andre ledd?

Gruppedeling etter opplæringslova § 2-5 og § 6-2, første og andre ledd treng ikkje å føre til at det totale talet på grupper ved skolen blir høgare. Det er berre i dei tilfella der delinga fører til grupper som kjem i tillegg til dei skolen uansett ville hatt med utgangspunkt i det totale elevtalet på årssteget, som skal teljast her.

Samisk/kvensk/finsk
 
 
14. Sum elevar med opplæring i samiske språk/kvensk/finsk
Her registrerer ein talet på elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk og i finsk/kvensk som andrespråk. Elevane skal registrerast etter årssteg og kjønn. Elevar i ramme F, skal vere registrerte i ramme A ved same skole.

Samisk som andrespråk 2 omfattar elevar som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk læreplan.
Samisk som andrespråk 3 omfattar elevar som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk læreplan.

Timar til opplæring i samisk fører ein i linje 9 og i ramme B.

Dei som er førte under finsk som andrespråk (som er eit tilbod i Troms og Finnmark), kan også ha ein av dei samiske språkkategoriane.

Årstimar i finsk som andrespråk jf. § 2-7 fører ein i linje 16 i ramme B.
Fjernundervisning
Elevar med fjernundervisning i samisk skal registrerast både i linje 14 og i linje 15 eller 16.
G. Framandspråk, språkleg fordjuping, arbeidslivsfag og valfag
Elevar med framandspråk/språkleg fordjuping/arbeidslivsfag
Linje 1. - 5.

I linje 1..5 registrerer ein elevar som får undervisning etter dei vanlegaste språka i Kunnskapsløftet.

6. Andre språk

Elevar som får andre språk som framandspråk enn dei som står ovanfor fører ein opp her. Språket/språka det gjeld, fører ein opp i merknadsfeltet.

Linje 7. - 8.

I linje 7 og 8 registrerer ein elevar som får fordjuping i engelsk og norsk.

9. Fordjuping samisk
 
10. Fordjuping andre språk (i bruk til og med skoleåret 2008-09)

Det blir ikkje lenger samla inn informasjon om dette, men teksten ligg i GSI for å gjere det mogleg å hente ut historiske data.

11. Sum elevar framandspråk og språkleg fordjuping (linje 1..10)
 
12. Arbeidslivsfag

Elevar som har valt arbeidslivsfaget i staden for framandspråk eller språkleg fordjuping, skal førast her jf. forskrift til opplæringslova § 1-8, femte ledd, og forskrift til privatskolelova § 2A-6, femte ledd.

13. Fordjuping matematikk
Elevar på 8.-10. årssteg som har valt fordjuping i matematikk i staden for framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfaget, skal førast her jf. forskrift til opplæringslova § 1-8, sjette ledd, og forskrift til privatskolelova § 2A-6, sjette ledd.
14. Fordjuping i arbeid
 
15. Sum elevar framandspråk og språkleg fordjuping og arbeidslivsfag (linje 11+12+13+14)
 
Elevar utan framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfag
16. Elevar utan framandspråk eller språkleg fordjuping
 
Sum elevar med og utan framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfag
Her fører ein elevar som er fritekne frå framandspråk. Det kan vere:

- Elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning der sakkunnig vurdering tilrår avvik frå læreplanen i form av bortval av framandspråk og språkleg fordjuping, jf. opplæringslova § 5-5, første ledd.
- Elevar med finsk som andrespråk, teiknspråk eller særskild språkopplæring som etter søknad er fritekne etter reglane i forskrift til opplæringslova § 1-9, andre ledd.
- Elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk som ikkje har opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping etter forskrift til opplæringslova § 1-9, første ledd. (Desse elevane har likevel rett til opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping dersom dei ønskjer det.)
17. Sum elevar med og utan framandspråk eller språkleg fordjuping
 
Elevar med valfag
18. Sum elevar med valfag
Her fører ein elevar som tek valfag, fordelte på dei ulike valfaga. Elevar som tek fag frå vidaregåande i staden for valfag, skal førast i linje 19.
Fag frå vidaregåande i staden for valfag
Elevar som tek fag frå vidaregåande, men som følgjer ordinær opplæring i valfag, skal ikkje førast her, men i G18 og I05.
 
19. Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring i staden for valfag, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15, tredje ledd
Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring, har to moglegheiter til å hente timar. Den eine moglegheita er å bruke timane til valfag, den andre er å bruke timar frå faget utdanningsval. Mange vil bruke begge moglegheitene i kombinasjon.

Elevar som bruker timar til valfag til å ta fag frå vidaregåande, skal førast her, uavhengig av om dei også bruker timar frå faget utdanningsval. Elevane som ein fører her, vil da ikkje ha eit av dei 15 ordinære valfaga.

Elevar som berre bruker timar frå faget utdanningsval til å ta fag frå vidaregåande, skal ikkje førast her, men i linje I05. Desse elevane vil både ta fag frå vidaregåande og eit av dei 15 ordinære valfaga.
Sum elevar med og utan valfag
Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring i staden for valfag, skal ikkje førast her, men i linje 19.
20. Elevar utan valfag
Her fører ein elevar som på bakgrunn av fritak eller av andre årsaker ikkje har valfag. Elevar som tek fag frå vidaregåande i staden for valfag, skal ikkje førast her, men i linje 19.
21. Sum elevar med og utan valfag (linje 18..20)
 
H. Fysisk aktivitet og leksehjelp
Elevtimar per år til fysisk aktivitet på 5.-7. årssteg

Her registrerer ein timetalet til fysisk aktivitet utanom kroppsøving for kvart av årsstega (gjeld 5.-7. årssteg), jf. forskrift til opplæringslova § 1-1a og forskrift til privatskolelova § 2A-9.

Timar som ein fører her, skal ikkje registrerast i ramme A linjene 1..11

Linje 1. - 4.
Her fører ein talet på timar til fysisk aktivitet på 5., 6. og 7. årssteg.

Fysisk aktivitet er ikkje eit fag, og elevane skal ikkje vurderast når dei har dette. Ekstra timar til kroppsøving skal derfor ikkje førast her.
Ressursar til fysisk aktivitet på 5.-7. årssteg
5. Kor mange årstimar går til fysisk aktivitet
Her fører ein årstimar til fysisk aktivitet gitt til elevane. Timar skal førast uavhengig av om dei er gitt av pedagogar eller andre. Timar til kroppsøving skal ikkje førast her.
Elevar og elevane sine veketimar til gratis leksehjelp på 1.-10. årssteg
Her fører ein talet på påmelde elevar til leksehjelpsordninga, og talet på timar som kvar elev på kvart årssteg får tilbod om. Kommunen skal tilby elevar i grunnskolen gratis leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a og privatskolelova § 7-1e. Til saman skal elevane ha fått tilbod om 8 timar leksehjelp på 1.-10. årssteg.

Timar til leksehjelp skal ikkje teljast i ramme A linje 15 eller i ramme B.
6. Talet på elevar som deltek i ordninga med leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a og privatskolelova § 7-1e

Her fører ein talet på elevar per årsteg som deltek i leksehjelpsordninga. Registrer talet på elevar som er påmelde til ordninga. Viss det ikkje blir operert med påmeldningar, prøv å telje talet på elevar som kjem innom leksehjelpa, eventuelt kom med eit overslag.

7. Talet på timar leksehjelp som elevane får tilbod om per veke

Her fyller ein ut talet på timar leksehjelp i veka som ein elev blir tilbydd på kvart årssteg. Det er skolens tilbod til elevane som skal førast, også i dei tilfella der det ikkje er elevar som har teke imot tilbodet, eller det ikkje er elevar på årssteget.

For timetal blir desimalar under 0,50, til dømes 0,33, runda nedover. Dette kan føre til ein time for lite for nokre skolar. Dersom skolen får feil tal på grunn av desimalen, kan det i staden førast ein heil time meir på eitt av årsstega, slik at det totale timetilbodet blir korrekt.

I. Diverse
Skyss

Opplysningar om skoleskyss skal berre fyllast ut av skolane.

1. Kor mange elevar får skyss heile eller delar av skoleåret? (Både elevar med rett og eventuelt andre elevar kommunen har valt å tilby skyss).
Her fører ein talet på elevar som får skyss. Både elevar med rett til skyss og eventuelt andre elevar skolen har valt å tilby skyss. Elevane skal førast uansett om dei får skyss heile eller delar av skoleåret.

Omdisponering av timetal (25 %-regelen)
Linje 2. - 3.

For enkeltelevar kan skoleeigaren omdisponere inntil 25 prosent av timane som er fastsette i det enkelte faget når det er grunn til å gå ut frå at dette vil kunne føre til betre måloppnåing i faga samla sett for eleven. I linje 2 og 3 fører ein opp talet på elevar som har fått omdisponert timar, på barne- og ungdomssteget.

Slik omdisponering av timar må ikkje blandast saman med spesialundervisning, utplasseringar og "alternative" undervisningsopplegg som fell utanom formålet og krava som ligg i ordninga, jf. Rundskriv Udir-1-2023 (Om fag- og timefordelinga i grunnopplæringa).

Elevar på ungdomssteget som tek fag frå vidaregåande opplæring
 
4. Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring i staden for valfag (henta frå G19)
Gir ei oversikt over kor mange elevar som tek fag frå vidaregåande i staden for valfag. Desse bruker valfagstimane til å ta fag frå vidaregåande opplæring i staden for å ta eit av dei 15 ordinære valfaga.
5. Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15, men følgjer ordinær opplæring i valfag (elevar som er talde med i linje G19, skal ikkje takast med i linje I05 i tillegg)

Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring, har tre moglegheiter til å hente timar. Den eine moglegheita er å bruke timane til valfag, den andre er å bruke timar frå faget utdanningsval og den tredje er fritake frå timane i same fag på årssteget (til dømes elevar som er friteken frå matematikktimane ved 10. årssteg, dersom dei tek matematikk på vidaregåande). Mange vil bruke moglegheitene i kombinasjon.

Her skal skolen føre elevar som ikkje benyttar valfagstimane til å til å ta fag frå vidaregåande. Det vil seie at dei følgjer ordinær opplæring i valfag, og tek eit av dei 15 valfaga i tillegg til fag frå vidaregåande opplæring.

Elevar som bruker timar til valfag til å ta fag frå vidaregåande, skal ikkje registrerast her, dei skal registrerast i G19.

I06. skal vise summen av elevar som tek fag frå vidaregåande. Pass derfor på at elevar som tek fag frå vidaregåande, ikkje blir talde dobbelt.

6. Sum elevar på ungdomssteget som tek fag frå vidaregåande opplæring (linje G19+I05)
Leirskole
Her skal ein føre talet på elevar som i løpet av det inneverande skoleåret har vore på, eller skal på eit leirskoleopphald som møter krava i opplæringslova § 13-7b, jf. lovendring gjeldande frå 1. august 2019.

Frå 1. august 2019 har kommunane ei lovfesta plikt til å tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng som ein del av elevane si grunnskoleopplæring.

GSI-registreringa for leirskoleopphald er ikkje lenger avgrensa til å gjelde berre ei registrering per elev i løpet av elevens 10 år i grunnskolen.
7. Kor mange elevar har vore/skal på leirskole i løpet av hausten?
 
8. Kor mange elevar skal på leirskole i løpet av våren?
 
9. Kor mange elevar har vært på leirskole i løpet av våren (forrige skoleår)?
Elevar skal registrerast på årssteget dei gjekk på våren (førre skoleår), ikkje årssteget dei går på per 1. oktober.
Tal på overnattingar
.
10. Av elevane som har vore, eller skal, på leirskule inneverande skuleår, kor mange samanhengande overnattingar er planlagde under leirskuleopphaldet/annan skuletur
jf. oppl. § 13-7 b. Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur: Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Tal på overnatting skal ikkje summerast for kvart døgn, men beskrive kor mange overnattingar ei klasse har på leirskule. Til dømes: 4. klasse skal ha 3 dagar samanhengande overnattingar i samband med leirskuleopphaldet. Det skal då registrerast «3» døgn.

I dei tilfella der eit trinn er delt opp i ulike grupper som har ulikt tal på døgn på leirskule, skal tal på døgn for fleirtalet førast inn. Til dømes: 7. klasse er delt opp i to grupper som har ulike tal på overnattingsdøgn på leirskule. Det er fleire elevar i gruppe A. Då skal talet på døgn for gruppe A registrerast.

Viss det ikkje er fylt inn at nokon elevar skal på leirskule, skal ein heller ikkje fylle inn tal på overnattingar.
Tilgang til skolebibliotek, jf.§ 9-2 i opplæringslova
Kryss av for kva bibliotektilbud skolen har.

Dersom skolen både har eige skolebibliotek og eit samarbeid med folkebiblioteket i kommunen, kryssar de kun av for alternativet "Skolebibliotek på skolen". Dersom skolen har samarbeid med eit folkebibliotek som ligg i ein annan kommune, kryssar de av for svaralternativet "Organisert samarbeid med folkebiblioteket i kommunen"
11. Har skulen eigne lokaler til skulebiblioteket (på skulen)
 
12. Organisert samarbeid med folkebiblioteket i kommunen (kombinasjonsbibliotek)
Eit kombinasjonsbibliotek er eit bibliotek som fungerar som både folkebibliotek og skolebibliotek, lokalisert i felles areal med felles utnytting av ressursar. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida.
13. Anna tilbod
Spesifiser gjerne i merknadsfeltet 
14. Ikkje tilbod
 
Opningstider på skolebiblioteket

Skal fyllast ut berre av dei som har svart "Ja" i linje 11.

15. Tal på timar skolebiblioteket er ope i veka
Skal berre fyllast ut av dei som har svart ja i linje 11. Oppgi tal på timar skolebiblioteket er ope i veka, uavhengig om det er bemanna med skolebibliotekar eller ikkje. Dersom opningstidene varierar mellom veker, oppgi eit gjennomsnitt.
Tal på elevar med tilgang til eiga digital eining (ein-til-ein dekning).
Ein elev skal registrerast kun ein gong, ved fleire slag velg den som er mest i bruk. Tilgang til private digitale einingar heime, skal ikkje registrerast. 

 

16. Berbar PC eller MAC

 

17. Chromebook

 

18. Nettbrett (iPad eller andre)

 

19. Andre digitale einingar

 

20. Ikkje tilgang på eiga digital eining

 

Beredskap
Beredskapsplanen skal vere med på å sikre at skular gjer ein analyse av moglege scenario, og er førebudde dersom ei alvorlig hending skulle skje.Dette gjeld både tilsikta (til dømes: skyteepisodar, gisselsituasjonar og bombeåtak) og utilsikta (til dømes: naturulukker) hendingar.

Beredskapsplan kan vere planlagd åleine eller i samarbeid med skuleeigar og/eller lokalt politi. Brannøvingar skal ikkje registrerast. 

Beredskapsgruppa bør ha ein god dialog med kriseleiinga i kommunen (eventuelt fylkeskommunen) og lokalt politi, i utarbeidinga av beredskapsplanar og gjennomføringa av øvingar
23. Har skulen beredskapsplanar for å dekkje alvorlege skulehendingar
 
24. Dekkjer beredskapsplanen alvorlege, tilsikta hendingar òg?
 
25. Har skulen heldt eller planlagt beredskapsøvingar under skuleåret
 
J. SFO

Ramme J skal fyllast ut av skolar som har SFO-tilbod (skolen markerer "Ja" for om han har SFO-tilbod i bakgrunnsopplysningar, i ramma Generelt), eller av frittståande SFO som ikkje er underlagd skole.

Frittståande SFO'er som er registrerte i GSI, føreset ein avtale med kommunen.

Barn i ordninga
1. Talet på barn i SFO

Talet på barn i SFO skal fordelast på årssteg. Det er berre barn på 1.-7. årssteg som skal førast, jf. opplæringslova § 13-7.

Dersom elevar frå fleire skolar er samla til SFO ved ein felles skole, fører skolen med SFO-tilbodet alle elevane (både eigne og andre skolar sine elevar) i SFO-ramma. Skolen med SFO-tilbod må i tillegg føre opp kva for andre skolar han har SFO-elevar frå i merknadsrubrikken. Skolane som ikkje har SFO, registrerer heller ingen elevar i SFO-ramma (dei markerer "Nei" for om skolen har SFO-tilbod i ramma Generelt).

2. Av disse, kor mange med 100 % plass

Her oppgir ein talet på barn som har 100 % plass i SFO.

Bemanning 
Talet på tilsette skal registrerast

Talet på tilsette skal registrerast uavhengig av stillingsprosent. Tilsette som arbeider både på skolen og i SFO, skal registrerast begge stader. 

Skolens administrasjon av SFO skal ikkje vere med her, men administrasjon skal vere med for frittståande skolefritidsordningar. Rektor skal altså ikkje førast. SFO-leiaren skal førast i linje 3, 4 eller 5 avhengig av utdanning. Det skal ikkje registrerast personale til drift og vedlikehald av lokala til skolefritidsordninga.

3. Personale med godkjend lærar- eller barnehagelærarutdanning

Talet på tilsette for personale med godkjend lærarutdanning eller førskolelærarutdanning. Tilsette som arbeider både på skolen og i SFO skal registrerast begge stader.

4. Personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Talet på tilsette for personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Tilsette som arbeider både på skolen og i SFO skal registrerast begge stader.

5. Personale med annan kompetanse

Talet på tilsette for andre tilsette i SFO. Dette gjeld både ufaglærte og dei med anna formell kompetanse. Tilsette som arbeider både på skolen og i SFO skal registrerast begge stader.

6. Sum bemanning (linje 3..5)
 
Foreldrebetaling
Linje 9. - 10.

Oppgi betalingssats per månad per elev for ein heiltidsplass og deltidsplass. Oppgi ordinær sats utan noko form for moderasjon. Viss det er ulik pris mellom trinna (til dømes på grunn av gratis kjernetid på 1.-2. trinn)., skal det registrerast foreldrebetaling for 3. og 4. trinn. Viss elevane må betale ekstra for mat, skal betalingssatsen oppgivast utan betaling for mat.

Dersom SFO ikkje opererer med redusert pris for redusert tid, skal same talet førast i J08  som vart ført i J07 . Dersom SFO opererer med ein årleg betalingssats, skal denne delast på det talet på månader betalinga gjeld for. Dersom den årlege betalingssatsen gir moglegheit til å bruke SFO 12 månader, skal ein dele den årlege betalingssatsen på 12. Dersom ho er open 10 månader, blir månadssatsen årleg betalingssats/10.

Linje 11. - 12.
Oppgi kor mange timar i veka ein heiltidsplass og ein deltidsplass vert rekna som. Dersom SFO opererar med ulike deltidsplassar (gradert, til dømes med tilbod både om 10 timar og 15 timar), oppgi det alternativet som er nærast ein deltidsplass på 10 timar.
Rabattordningar
Linje 13. - 15.
Svar "Ja" eller "Nei" på om SFO bruker inntektsgraderte betalingssatsar. Inntektsgradert vil seie at betalingssatsane i SFO blir fastsette etter inntekta til foreldra.

Svar "Ja" eller "Nei" på om SFO har friplassar. Friplass vil seie ait ein elev får innvilga plass i SFO der ein er friteken frå foreldrebetaling. Om skulen har ei ordning for lokale friplassar, men det ikkje er nokon som går under denne ordninga i år, skal skulen registrere «Ja».

Svar "Ja" eller "Nei" på om SFO har syskenmoderasjon på betalingssatsane. Syskenmoderasjon vil seie at foreldrebetalingssatsen blir redusert dersom ein har meir enn eitt barn i SFO.
Kor mange elevar fell inn under ordninga med inntektsgraderte satsar?
Gratis SFO for alle elevar på til dømes 1. og 2. steg skal ikkje registrerast her då det ikkje er inntektsgradert.
 
16. Lokale ordningar
17. Forskriftsfesta/nasjonale ordningar

K. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Organisering av PP-tenesta, jf. § 5-6 i opplæringslova
Kommunen opplyser om organiseringsforma for tenesta. Vertskommunar for interkommunale tenester med eige styre, oppgir samarbeidskommunar ved å velje dei frå lista nest i ramma.
Linje 1. - 3.
Kommunen opplyser om organiseringsform for tenesta. Vertskommunar for interkommunale tenester med eige styre, fører opp samarbeidskommunar ved å velje desse frå lista nedst i ramma.
4. Anna organisering
Kommunen opplyser om organiseringsform for tenesta. Vertskommunar for interkommunale tenester med eige styre, fører opp samarbeidskommunar ved å velje desse frå lista nedst i ramma.
5. Kommunar som deltek i interkommunal teneste oppgjev namn på vertskommune
Kommunen opplyser om organiseringsform for tenesta. Vertskommunar for interkommunale tenester med eige styre, fører opp samarbeidskommunar ved å velje desse frå lista nedst i ramma.
Samordning med PPT i vidaregåande opplæring
 
6. Samordna med PPT i vidaregåande opplæring
 
Stillingsgrupper og utdanningsbakgrunn i PP-tenesta, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Skal berre fyllast ut av dei som har svart "Ja" i linje 1 eller 2.

Vertskommunar for interkommunale tenester rapporterer samla for heile tenesta.

Det er ikkje nødvendig å skilje mellom årsverk knytte til arbeidet med førskolebarn, grunnskoleelevar eller vaksne.

Linje 7. - 15.

Vertskommunar for interkommunale tenester rapporterer samla for heile tenesta.

Andre kommunar som bruker PP-tenester frå denne eininga
Skal berre fyllast ut av dei som har svart "Ja" i linje 2.

Her fører ein opp kva for kommunar som bruker PP-tenester frå denne kommunen.

L. Fordrivne frå Ukraina
Fordrivne ukrainske elevar
Fordrivne frå Ukraina skal førast både i ramme E og L.

Skulane registrerer elevar som får eit fullverdig eller delvis tilbod ved skulen. Kommunen sørgjer for at dei som ikkje vert rapportert ved skulane vert lagt inn på kommunen sentralt, slik at kommune-summen viser eit totalt bilete.

Med eit fullverdig opplæringstilbod meinast eit tilbod i tråd med opplæringslova. Både dei som får eit opplæringstilbod som ikkje er fullverdig, og dei som ikkje får eit opplæringstilbod i det heile teke, skal registrerast i line 2.
Særskilt norskopplæring
Eigne undervisningsgrupper
Morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring
Ein elev skal her kun førast i éi av kolonnene.

Viss ein elev har ein kombinasjon av tilrettelagd opplæring og morsmålsopplæring/tospråkleg fagopplæring, skal alternativet eleven har flest timar i førast.