Alle deltakarar ved opplæringsinstitusjonen/eininga skal registrerast her, uavhengig av om dei er folkeregistrerte i ein annan kommune og uavhengig av kven som betaler for opplæringa. Tala gjeld per 1. oktober.
Tala gjeld per 1. oktober
Menn
Kvinner
I alt
1
Kor mange deltek i grunnskoleopplæring for vaksne etter § 4A-1, språklege minoritetar unnatekne?
OK
2
Kor mange frå språklege minoritetar deltek i grunnskoleopplæring for vaksne etter § 4A-1?
OK
3
Sum grunnskoleopplæring etter § 4A-1 (linje 1..2)
OK
Tala gjeld per 1. oktober
Menn
Kvinner
I alt
4
Kor mange deltek i spesialundervisning etter § 4A-2, språklege minoritetar unnatekne?
OK
5
Kor mange frå språklege minoritetar deltek i spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
6
Kor mange deltek i opplæring for vaksne etter kun § 4A-2 (i bruk til og med skoleåret 2009-10)
OK
7
Sum spesialundervisning etter § 4A-2 (linje 4..6)
OK
Menn
Kvinner
I alt
8
Kor mange deltek i opplæring for vaksne etter både § 4A-1 og § 4A-2, språklege minoritetar unnatekne?
OK
9
Kor mange frå språklege minoritetar deltek i opplæring for vaksne etter både § 4A-1 og § 4A-2?
OK
10
Kor mange deltek i opplæring vor vaksne etter både § 4A-1 og § 4A-2? (i bruk til og med skoleåret 2009-10)
OK
11
Sum opplæring etter både § 4A-1 og § 4A-2 (linje 8..10)
OK
Menn
Kvinner
I alt
12
Sum talet på deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet (linje 3+7+11)
OK
Kommune
Kor mange i alt
Kor mange av desse får spesialundervisning
25
Sum deltakarar finansierte av andre kommunar
OK
Her skal ein gi opplysningar om årstimar, slik det er planlagt per 1. oktober. Rekn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimane fører ein opp i 60 minutts einingar. Ressursar i tilknyting til alle registrerte deltakarar skal vere med, uavhengig av om dei er folkeregistrerete i ein annan kommune.
Kor mange lærartimar går med til undervisning ved skolen i inneverende skoleår av ...
Årstimar i stillingsprosent
1
undervisningspersonale med godkjend utdanning
OK
2
undervisningspersonale utan godkjend utdanning
OK
3
Sum årstimar til undervisning utførte av undervisningspersonale (linje 1..2)
OK
Kor mange av årstimane som er førte opp ovanfor, går til ...
4
ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?
OK
5
spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
Årstimar
6
Andre årstimar utførte av undervisningspersonale
OK
7
Sum årstimar i grunnskoleopplæring, spesialundervisning og andre årstimar (linje 3+6)
OK
Årsverk i tilknyting til alle deltakarar etter § 4A-1 og § 4A-2 skal vere med, uavhengig av om dei er folkeregistrerte i ein annan kommune og uavhengig av kven som finansierer opplæringa. Årsverk (i stillingsprosent) skal fordelast mellom dei ulike oppgåvene dei tilsette har. Ressursar det er vanskeleg å fordele, fører ein opp etter skjønn.
Årsverk i stillingsprosent
Årsverk i stillingsprosent
1
Rektor/leiar
OK
2
Undervisningsinspektør/avdelingsleiar o.l.
OK
3
Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske leiaroppgåver (linje 1..2)
OK
Årsverk til undervisning, i stillingsprosent, gitt av ...
Årsverk i stillingsprosent
4
undervisningspersonale med godkjend utdanning
OK
5
undervisningspersonale utan godkjend utdanning
OK
6
Sum årsverk til undervisning utført av undervisningspersonale (linje 4..5)
OK
Kor mange av årsverka som er førte opp ovanfor, går til ...
7
ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?
OK
8
spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
Årsverk i stillingsprosent
9
Årsverk utførte av undervisningspersonale til anna enn undervisning
OK
Årsverk i stillingsprosent
Årsverk i Stillingsprosent
10
Sum årsverk undervisningspersonale
(linje 6+9)
OK
Årsverk i stillingsprosent
11
Assistentar
OK
12
Kontorteknisk personale
OK
Talet på personar
Menn
Kvinner
I alt
13
Talet på undervisningspersonale
OK
I denne ramma fører ein deltakarar som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 4A-2, § 5-1 og § 5-6. Alle deltakarar som går på opplæringsinstitusjonen/eininga, skal registrerast, sjølv om deltakaren er folkeregistrert i ein annan kommune.
Talet på deltakarar
Menn
Kvinner
I alt
1
Kor mange får 1-75 timar per år?
OK
2
Kor mange får 76-190 timar per år?
OK
3
Kor mange får 191-270 timar per år?
OK
4
Kor mange får 271 timar eller meir per år?
OK
5
Kor mange får 76-270 timar per år? (samla inn til og med 2008-09)
OK
6
Sum deltakarar som får timar med undervisningspersonale (linje 1..5)
OK
Talet på deltakarar
Menn
Kvinner
I alt
7
Kor mange får 1-75 timar per år?
OK
8
Kor mange får 76-190 timar per år?
OK
9
Kor mange får 191-270 timar med assistentar per år?
OK
10
Kor mange får 271 timar eller meir per år?
OK
11
Kor mange får 76-270 timar per år? (i bruk til og med skoleåret 2008-09)
OK
12
Sum deltakarar som får timar med assistent (linje 7..11)
OK
Kor går undervisninga føre seg? Det er mogleg å svare "Ja" på fleire linjer.
Ja/Nei
1
Vo-senter
OK
2
Grunnskole
OK
3
Vidaregåande skole
OK
4
Arbeidsplass
OK
5
Fjernundervisning
OK
6
Anna
OK
Når går opplæringa føre seg? Det er mogleg å svare "Ja" på fleire linjer.
Ja/Nei
7
Dagtid (avslutta før 16.00)
OK
8
Kveldstid
OK