Alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen/enheten skal registreres her, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune og uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. Tallene gjelder per 1. oktober.
Menn
Kvinner
Sum
1
Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1?
OK
2
Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1?
OK
3
Sum grunnskoleopplæring etter § 4A-1 (linje 1..2)
OK
Menn
Kvinner
Sum
4
Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-2?
OK
5
Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
6
Hvor mange deltar i opplæring for voksne etter kun § 4A-2 (i bruk til og med skoleåret 2009-10)
OK
7
Sum spesialundervisning etter § 4A-2 (linje 4..6)
OK
Menn
Kvinner
Sum
8
Hvor mange, språklige minoriteter unntatt, deltar i grunnskoleopplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2?
OK
9
Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i opplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2?
OK
10
Hvor mange deltar i opplæring for voksne etter både § 4A-1 og § 4A-2? (i bruk til og med skoleåret 2009-10)
OK
11
Sum opplæring etter både § 4A-1 og § 4A-2 (linje 8..10)
OK
Menn
Kvinner
Sum
12
Sum antall deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område (linje 3+7+11)
OK
Kommune
Antall deltakere
Hvor mange av disse får spesialundervisning
25
Sum deltakere finansiert av andre kommuner
OK
Her skal det gis opplysninger om årstimer, slik det er planlagt per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimene oppgis i 60 minutters enheter. Ressurser i tilknytning til alle registrerte deltakere skal være med, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune.
Hvor mange lærertimer gis til undervisning ved skolen i inneværende skoleår av ...
Årstimer
1
undervisningspersonale med godkjent utdanning
OK
2
undervisningspersonale uten godkjent utdanning
OK
3
Sum årstimer til undervisning utført av undervisningspersonale (linje 1..2)
OK
Hvor mange av årstimene som er oppgitt ovenfor, går til ...
4
ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?
OK
5
spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
Årstimer
6
Andre årstimer utført av undervisningspersonale
OK
7
Sum årstimer i grunnskoleopplæring, spesialundervisning og andre årstimer (linje 3+6)
OK
Årsverk i tilknytning til alle deltakere etter § 4A-1 og § 4A-2 skal være med, uavhengig av om de er folkeregistrert i en annen kommune og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele, føres opp etter skjønn.
Årsverk i stillingsprosent
1
Rektor/leder
OK
2
Undervisningsinspektør/avdelingsleder o.l.
OK
3
Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 1..2)
OK
Årsverk til undervisning, i stillingsprosent, gitt av ...
Årsverk i stillingsprosent
4
undervisningspersonale med godkjent utdanning
OK
5
undervisningspersonale uten godkjent utdanning
OK
6
Sum årsverk til undervisning utført av undervisningspersonale (linje 4..5)
OK
Hvor mange av årsverkene som er oppgitt ovenfor, går til ...
7
ordinær grunnskoleopplæring etter § 4A-1?
OK
8
spesialundervisning etter § 4A-2?
OK
Årsverk i stillingsprosent
9
Årsverk utført av undervisningspersonale til annet enn undervisning
OK
Årsverk i stillingsprosent
10
Sum årsverk undervisningspersonale
(linje 6+9)
OK
Årsverk i stillingsprosent
11
Assistenter
OK
12
Kontorteknisk personale
OK
Antall personer
Menn
Kvinner
Sum
13
Antall undervisningspersonale
OK
I denne rammen registreres deltakere som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 4A-2, § 5-1 og § 5-6. Alle deltakere som går på opplæringsinstitusjonen/enheten, skal registreres, selv om deltakeren er folkeregistrert i en annen kommune.
Antall deltakere
Menn
Kvinner
Sum
1
Hvor mange får 1-75 timer per år?
OK
2
Hvor mange får 76-190 timer per år?
OK
3
Hvor mange får 191-270 timer per år?
OK
4
Hvor mange får 271 timer eller mer per år?
OK
5
Hvor mange får 76-270 timer per år? (innsamlet til og med 2008-09)
OK
6
Sum deltakere som får timer med undervisningspersonale (linje 1..5)
OK
Antall deltakere
Menn
Kvinner
Sum
7
Hvor mange får 1-75 timer per år?
OK
8
Hvor mange får 76-190 timer per år?
OK
9
Hvor mange får 191-270 timer per år?
OK
10
Hvor mange får 271 timer eller mer per år?
OK
11
Hvor mange får 76-270 timer per år? (i bruk til og med skoleåret 2008-09)
OK
12
Sum deltakere som får timer med assistent (linje 7..11)
OK
Hvor foregår undervisningen? Det er mulig å svare "Ja" på flere linjer.
Ja/Nei
1
Vo-senter
OK
2
Grunnskole
OK
3
Videregående skole
OK
4
Arbeidsplass
OK
5
Fjernundervisning
OK
6
Annet
OK
Når foregår opplæringen? Det er mulig å svare "Ja" på flere linjer.
Ja/Nei
7
Dagtid (avsluttes før 16.00)
OK
8
Kveldstid
OK