Kor mange av elevane ved skolen og elevane på venteliste er...
Gutar
Jenter
Elevar ved skolen
Venteliste til skolen
1
under grunnskolealder
M
2
i grunnskolealder
M
3
over grunnskolealder
M
4
Sum elevar (linje 1..3)
M
Elevplassar i alt
Venteliste til elevplass
5
Musikkundervisning
M
6
Visuelle kunstfag
M
7
Teater
M
8
Dans
M
9
Samiske kulturfag
M
10
Andre kunst- og kulturuttrykk
M
11
Sum elevplassar (linje 5..10)
M
Kommune
Talet på elevar
Kor mange av disse elevane er i grunnskolealder?
12
Sum elevar frå andre kommunar som deltek i interkommunalt samarbeid
M
Kommune
Talet på elevar
Kor mange av desse elevane er i grunnskolealder?
13
Sum elevar frå andre kommunar
M
Elevar
14
Elevar som deltar på/kommer til å delta på tilbud med varigheten på under ett semester
M
Her skal ein gi opplysningar om årstimar, slik det er planlagt per 1. oktober. Rekn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimane fører ein opp i 60 minutts einingar.
Årstimar
1
Musikkundervisning
M
2
Visuelle kunstfag
M
3
Teater
M
4
Dans
M
5
Samiske kulturfag
M
6
Andre kunst- og kulturuttrykk
M
7
Timar til andre aktivitetar
M
8
Sum årstimar (linje 1..7)
M
Årsverk (i stillingsprosent) blir fordelte mellom dei ulike oppgåvene dei tilsette har. Ressursar det er vanskeleg å fordele, fører ein opp etter skjønn.
Kor mange årsverk ved skolen går til...
Årsverk i stillingsprosent
1
rektor og/eller inspektør
M
2
kontorhjelp
M
3
Årsverk til administrasjon og anna (linje 1..2)
M
Årsverk i stillingsprosent
4
Årsverk til opplæring av elevar ved kulturskolen
M
Årsverk finansierte av kulturskolen
Årsverk refunderte av samarbeidspartnar
5
Skolar
M
6
SFO
M
7
Barnehagar
M
8
Andre offentlege institusjonar
M
9
Kor, korps og orkester
M
10
Anna
M
11
Anna enn kor, korps og orkester (i bruk til og med skoleåret 2011-12)
M
12
Sum andre årsverk (linje 5..11)
M
13
Sum årsverk ved skolen (linje 3 + 4 + 12)
M
Kor mange av dei som er ansatt ved skolen, er tilsett...
Talet på kvinner
Talet på menn
Kor mange i alt
14
i 100 % stilling
M
15
i deltidsstilling
M
Kor mange av dei som er tilsett i kulturskolen, arbeider også…
Talet på tilsette
16
i barnehage
M
17
i grunnskole
M
18
i skolefritidsordning (SFO)
M
19
i andre kommunale verksemder/institusjonar
M
20
Sum delte stillingar i kommunen (linje 16..19)
M