Hvor mange av kulturskolens elever og elevene på venteliste er...
Gutter
Jenter
Elever ved skolen
Venteliste til skolen
1
under grunnskolealder
M
2
i grunnskolealder
M
3
over grunnskolealder
M
4
Sum elever (linje 1..3)
M
Elevplasser
Venteliste til elevplass
5
Musikkundervisning
M
6
Visuelle kunstfag
M
7
Teater
M
8
Dans
M
9
Samiske kulturfag
M
10
Andre kunst- og kulturuttrykk
M
11
Sum elevplasser (linje 5..10)
M
Kommune
Antall elever
Hvor mange av disse elevene er i grunnskolealder?
12
Sum elever fra andre kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid
M
Kommune
Antall elever
Hvor mange av disse elevene er i grunnskolealder?
13
Sum elever fra andre kommuner
M
Elever
14
Antall elever som deltar/kommer til å delta på kurs/prosjekter som varer under ett semester
M
Her skal det gis opplysninger om årstimer, slik det er planlagt per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret. Årstimene oppgis i 60 minutters enheter.
Årstimer
1
Musikkundervisning
M
2
Visuelle kunstfag
M
3
Teater
M
4
Dans
M
5
Samiske kulturfag
M
6
Andre kunst- og kulturuttrykk
M
7
Timer til andre aktiviteter
M
8
Sum årstimer (linje 1..7)
M
Årstimer
9
Årstimer til tiltak som helt eller delvis utgiftsføres i kulturskolen
M
10
Årstimer som i sin helhet utgiftsføres andre steder enn i kulturskolen
M
11
Sum årstimer utført av undervisningspersonale til aktiviteter som ikke er rettet mot kulturskolens elever (linje 9+10)
M
Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele, føres opp etter skjønn.
Hvor mange årsverk ved skolen går til...
Årsverk i stillingsprosent
1
rektor og/eller inspektør
M
2
kontorhjelp
M
3
Årsverk til administrasjon og annet (linje 1..2)
M
Årsverk i stillingsprosent
4
Årsverk til opplæring av kulturskolens elever
M

Årsverk finansiert av kulturskolen

Årsverk refundert av samarbeidspartner
5
Skoler
M
6
SFO
M
7
Barnehager
M
8
Andre offentlige institusjoner
M
9
Kor, korps og orkester
M
10
Annet
M
11
Annet enn kor, korps og orkester (i bruk til og med skoleåret 2011-12)
M
12
Sum andre årsverk (linje 5..11)
M
13
Sum årsverk ved skolen (linje 3 + 4 + 12)
M
Hvor mange av de som er ansatt i kulturskolen, er ansatt...
Antall kvinner
Antall menn
Antall ansatte i alt
14
i 100 % stilling
M
15
i deltidsstilling
M
Hvor mange av de som er ansatt i kulturskolen, arbeider også...
Antall
16
i barnehage
M
17
i grunnskole
M
18
i skolefritidsordning (SFO)
M
19
i andre kommunale virksomheter/institusjoner
M
20
Sum delte stillinger i kommunen (linje 16..19
M