Alle elevar som går på skolen, skal registrerast, sjølv om eleven er folkeregistrert i ein annan kommune. Elevar som er mellombels ved ein skole/ei eining, skal berre førast på den skolen der eleven er teken inn, jf. opplæringslova § 8-1. Dersom det er planlagt at eleven skal gå på ein annan skole ut skoleåret eller lenger, skal eleven førast på den skolen vedkommande faktisk går på det skoleåret.

Gutar
Jenter
Sum
Timetalsfordeling ved skolen/kommunen
1
1. årssteg
GK
2
2. årssteg
GK
3
3. årssteg
GK
4
4. årssteg
GK
5
5. årssteg
GK
6
6. årssteg
GK
7
7. årssteg
GK
8
Sum 1.-7. årssteg (linje 1..7)
GK
9
8. årssteg
GK
10
9. årssteg
GK
11
10. årssteg
GK
12
Sum 8.-10. årssteg (linje 9..11)
GK
13
Meir enn 10 år (i bruk til og med skoleåret 2014-15)
GK
14
Ikkje fordelt på årssteg (i bruk til og med skoleåret 2005-06)
GK
15
Sum elevar ved skolen (linje 8+12 +14)
GK
Elevar fordelte etter årssteg
Kjønn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sum 1.-10 årssteg
Gutar
Jenter
16
Talet på asylsøkjarar (og dei som har vore asylsøkjarar, men som framleis venter på busetjing)
GK

Her skal ein gi opplysningar om årstimar, slik planane ser ut 1. oktober. Rekn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret.

Kor mange lærartimar blir gitt til undervisning ved skolen inneverande skoleår av ...
1.-4. årssteg
5.-7. årssteg
Sum 1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Sum 1.-10. årssteg
1
undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
2
undervisningspersonale som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
3
Sum lærartimar som blir gitt til undervisning ved skolen i inneverande skoleår
GK
Kor mange av årstimane som er oppgitt ovanfor, går til ...
4
spesialundervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6
GK
5
særskild norskopplæring etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
6
morsmålsopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
7
tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
8
tilrettelagd opplæring når kommunen ikkje kan tilby morsmålsundervisning eller tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
9
elevar med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning, jf. opplæringslova § 6-2
GK
10
elevar med rett til opplæring samisk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 6-2, første og andre ledd
GK
11
elevar med rett til anna målform enn hovudmålet i kommunen og der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 2-5
GK
12
kvensk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7
GK
13
finsk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7
GK
14
teiknspråk jf. opplæringslova § 2-6
GK
15
punktskrift jf. opplæringslova § 2-14
GK
16
kvensk eller finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7 (i bruk til og med skoleåret 2020-21)
GK
17
oppdeling til målform eller samisk for dei som har ekstra klasse etter § 2-5 og § 6-2 andre ledd (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
18
oppdeling til samiske språkalternativ (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
19
Sum årstimar til spesialundervisning og særskild språkopplæring (linje 4..15)
GK
20
Sum årstimar til ordinær undervisning (linje 3 minus 19)
GK
1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Sum totalt
21
Andre årstimar utførte av undervisningspersonale
GK
Sum 1.-10. årssteg
22
Sum årstimar (linje 3+21)
GK
1.-4. årssteg
5.-7. årssteg
1.-7. årssteg (i bruk til og med skoleåret 2019-20)
8.-10. årssteg
Sum 1.-10. årssteg
23
Barne- og ungdomsarbeidarar (eller anna relevant fagarbeidarutdanning)
GK
24
Vernepleiar, barnevernspedagogar, sosionomar (eller tilsvarande yrkesgrupper med universitet/høgskoleutdanning)
GK
25
Anna høgskole-/universitetsutdanning
GK
26
Anna bakgrunn
GK
27
Totalt antal årstimar til assistent (assistenttimar) og anna elevretta arbeid i skolen
GK
28
Kor mange av årstimane i linje 27 er til assistent ifølgje enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6?
GK
Årsverk i stillingsprosent
1
Rektor/assisterande rektor
GK
2
Undervisningsinspektør/avdelingsleiar
GK
3
Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske leiaroppgåver (linje 1..2)
GK
1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
4
Leseplikttal
GK
Årsverk i stillingsprosent
Årsverk til undervisning, i stillingsprosent, gitt av...
1.-4. årssteg
5.-7. årssteg
Sum 1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Sum 1.-10. årssteg
5
undervisningspersonale som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
6
undervisningspersonale som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
7
Sum berekna årsverk til undervisning, i stillingsprosent (linje 5..6)
GK
 
8
spesialundervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6
GK
9
særskild norskopplæring etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
10
morsmålsopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
11
tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
12
tilrettelagd opplæring når kommunen ikkje kan tilby morsmålsundervisning eller tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5
GK
13
elevar med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning, jf. opplæringslova § 6-2
GK
14
elevar med rett til opplæring samisk der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 6-2, første og ande ledd
GK
15
elevar med rett til anna målform enn hovudmålet i kommunen og der dette fører til ekstra ressursar til undervisning for ein elev/ei elevgruppe, jf. opplæringslova § 2-5
GK
16
kvensk eller finsk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7
GK
17
kvensk eller finsk som andrespråk, jf. opplæringslova § 2-7
GK
18
Teiknspråk, jf. opplæringsloven § 2-6
GK
19
punktskrift jf. opplæringslova § 2-14
GK
20
kvensk eller finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7 (i bruk til og med skoleåret 2020-21)
GK
21
oppdeling til målform eller samisk for dei som har ekstra klasse etter § 2-5 og § 6-2 andre ledd (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
22
oppdeling til samiske språkalternativ (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
23
Sum årsverk til spesialundervisning og særskild språkopplæring (linje 8..22 )
GK
24
Sum årsverk til ordinær undervisning (linje 7 minus 23)
GK
Årsverk i stillingsprosent
1.-10. årssteg
25
Årsverk til undervisningspersonale til anna enn undervisning
GK
Årsverk i stillingsprosent
Sum 1.-10. årssteg
26
Sum årsverk undervisningspersonale (linje 7+25)
GK
Årsverk i stillingsprosent
27
Årsverk til assistent (og anna personale i elevretta arbeid) i skolen
GK
28
Kor mange av årsverka i linje 27 er til assistent i spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6
GK
Lærarar
Skal teljast i talet på personar. Ein person kan førast i fleire av linjene, men berre ein gong i fordeling per hovudsteg i linje 31 og 32. I linje 31 skal læraren førast på det høgaste årssteget vedkommande underviser på. I linje 32 skal læraren førast på det høgaste årssteget vedkommande er kontaktlærar på.
1.-4. årssteg
5.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Menn
Kvinner
Sum
31
Talet på lærarar
GK
32
Kor mange av lærarane i linje 31 er kontaktlærarar?
GK
33
Talet på utdannings- og yrkesrådgivarar
GK
34
Talet på sosialpedagogiske rådgivarar
GK
35
Talet på assistentar (og anna personale i elevretta arbeid) i skolen       
GK
1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Sum 1.-10. årssteg
36
Talet på lærarar som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
37
Talet på lærarar som ikkje oppfyller kompetansekrava for tilsetjing, jf. opplæringslova § 10-1 og privatskolelova § 4-2
GK
38
Talet på lærarar som underviser elevar både på 1.-7. årssteg og 8.-10. årssteg, som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing for 1.-7. årssteg, men ikkje 8.-10. årssteg
GK
39
Tal på lærarar som underviser på 1.-4. årstrinn, som berre oppfyller kompetansekravet for tilsetjing på 5.-10. årstrinn.
GK
1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Talet på lærarar i linje 36 og 38 (som oppfyller kompetansekrava for tilsetjing) registrerast på dei av faga nedanfor som dei underviser i dette skoleåret, fordelt på talet på studiepoeng i faget...
Minst 30 studie-
poeng
i faget
0-29
studie-
poeng
i faget
Sum lærarar som underviser i faget, 1.-7. årssteg
Minst 60
studie-
poeng
i faget
30-59
studie-
poeng
i faget
0-29
studie-
poeng
i faget
Sum lærarar som underviser i faget, 8.-10. årssteg
40
Norsk
GK
41
Av talet på lærarar registrert i 40, kor mange er utdanna før 2014?
GK
42
Matematikk
GK
43
Av talet på lærarar registrert i 42, kor mange er utdanna før 2014?
GK
44
Engelsk
GK
45
Av talet på lærarar registrert i 44, kor mange er utdanna før 2014?
GK
46
Samisk
GK
47
Norsk teiknspråk
GK

I denne ramma registrerer ein elevar som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1 og privatskolelova § 3-6. Alle elevar som går på skolen, skal registrerast, sjølv om eleven er folkeregistrert i ein annan kommune. Elevar som er mellombels ved ei eining, skal berre førast på den skolen der eleven er teken inn, jf. opplæringslova § 8-1.  

Gutar
Jenter
Sum
1
1. årssteg
GK
2
2. årssteg
GK
3
3. årssteg
GK
4
4. årssteg
GK
5
5. årssteg
GK
6
6. årssteg
GK
7
7. årssteg
GK
8
8. årssteg
GK
9
9. årssteg
GK
10
10. årssteg
GK
11
Ikkje fordelt på årssteg (i bruk til og med skoleåret 2005-06)
GK
12
Sum elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak (linje 1..11)
GK
1.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Gutar
Jentar
Sum 1.-10. årssteg
13
Dersom skolen har fast organisert avdeling for spesialundervisning, oppgir ein talet på elevar her
GK
1.-4. årssteg
5.-7. årssteg
8.-10. årssteg
Gutar
Jenter
Sum
20
Kor mange får 1-75 timar per år?
GK
21
Kor mange får 76-190 timar per år?
GK
22
Kor mange får 191-270 timar per år?
GK
23
Kor mange får 271 timar eller meir per år?
GK
24
Kor mange får 76-270 timar per år? (i bruk til og med 2007-08)
GK
25
Sum elevar som får timar med undervisningspersonale (linje 20..24)
GK
Kommune
Elevar
33
Sum elevar frå andre kommunar
G
I denne ramma fører ein elevar som får undervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5.
Morsmål
Elevar med berre morsmåls- opplæring
Elevar med både morsmåls- opplæring og tospråkleg fagopplæring o.l.
Elevar med berre tospråkleg fagopplæring
Elevar med tilrettelagd opplæring, jf.opplæringslova § 2-8 og privatskolelova § 3-5, 3. ledd
Sum elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring
5
Sum elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring og tilrettelagd opplæring
GK
Kommune
Elevar
6
Sum elevar frå andre kommunar
G
Elevar fordelte etter opplæringsmålform
Elevtal henta frå ramme A
Bokmål
Nynorsk
Samisk
Andre
Sum
1
1. årssteg
GK
2
2. årssteg
GK
3
3. årssteg
GK
4
4. årssteg
GK
5
5. årssteg
GK
6
6. årssteg
GK
7
7. årssteg
GK
8
8. årssteg
GK
9
9. årssteg
GK
10
10. årssteg
GK
11
Sum elevar per opplæringsmålform 1.-10. årssteg (linje 1..10)
GK
Kor mange elevar har opplæring i...
Elevar fordelte etter årssteg
Språk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sum 1.-10. årssteg
14
Sum elevar med opplæring i samiske språk/kvensk/finsk
GK
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
15
Antal elevar med fjernundervising i samisk som førstespråk (samisk 1)
GK
16
Antal elevar med fjernundervising i samisk som andrespråk (samisk 2 eller 3)
GK
17
Sum elevar med fjernundervising i samisk
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Totalt
Elevar registrerte på årssteg og språk. Kvar elev skal berre registrerast med eitt framandspråk. Dersom einskilde elevar har fleire framandspråk, kan dette noterast i merknadsfeltet.
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
1
Tysk
GK
2
Fransk
GK
3
Spansk
GK
4
Italiensk
GK
5
Russisk
GK
6
Andre språk
GK
7
Fordjuping engelsk
GK
8
Fordjuping norsk
GK
9
Fordjuping samisk
GK
10
Fordjuping andre språk (i bruk til og med skoleåret 2008-09)
GK
11
Sum elevar framandspråk og språkleg fordjuping (linje 1..10)
GK
12
Arbeidslivsfag
GK
13
Fordjuping matematikk
GK
14
Fordjuping i arbeid
GK
15
Sum elevar framandspråk og språkleg fordjuping og arbeidslivsfag (linje 11+12+13+14)
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Totalt
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
16
Elevar utan framandspråk eller språkleg fordjuping
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Totalt
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
17
Sum elevar med og utan framandspråk eller språkleg fordjuping
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Valfag
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Totalt
18
Sum elevar med valfag
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Totalt
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
19
Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring i staden for valfag, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15, tredje ledd
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Totalt
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
Gutar
Jenter
Sum
20
Elevar utan valfag
GK
21
Sum elevar med og utan valfag (linje 18..20)
GK
Elevtimar
1
5. årssteg
GK
2
6. årssteg
GK
3
7. årssteg
GK
4
Sum elevtimar til fysisk aktivitet (linje 1..3)
GK
Elevar fordelte etter årssteg
Sum
1. årssteg
2. årssteg
3. årssteg
4. årssteg
5. årssteg
6. årssteg
7. årssteg
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
6
Talet på elevar som deltek i ordninga med leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a og privatskolelova § 7-1e
GK
Elevtimar pr veke
7
Talet på timar leksehjelp som elevane får tilbod om per veke
GK
8. årssteg
9. årssteg
10. årssteg
Sum 8.-10. årssteg
4
Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring i staden for valfag (henta frå G19)
GK
5
Elevar som tek fag frå vidaregåande opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15, men følgjer ordinær opplæring i valfag (elevar som er talde med i linje G19, skal ikkje takast med i linje I05 i tillegg)
GK
6
Sum elevar på ungdomssteget som tek fag frå vidaregåande opplæring (linje G19+I05)
GK
Timar
15
Tal på timar skolebiblioteket er ope i veka
GK
Elevar fordelt på årssteg
Sum 1.-10. årssteg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16
Berbar PC eller MAC
GK
17
Chromebook
GK
18
Nettbrett (iPad eller andre)
GK
19
Andre digitale einingar
GK
20
Ikkje tilgang på eiga digital eining
GK
21
Sum
GK
22
Elevtall hentet fra ramme A
GK
1. årssteg
2. årssteg
3. årssteg
4. årssteg
5.-7. årssteg
Sum 1.-7. årssteg
1
Talet på barn i SFO
GF
2
Av disse, kor mange med 100 % plass
GF
Menn
Kvinner
Sum
3
Personale med godkjend lærar- eller barnehagelærarutdanning
GF
4
Personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget
GF
5
Personale med annan kompetanse
GF
6
Sum bemanning (linje 3..5)
GF
Beløp
7
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 20 uketimer i SFO? (I bruk til og med skoleåret 2019-20 og beregnet for senere skoleår)
8
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 10 uketimer i SFO? (I bruk til og med skoleåret 2019-20 og beregnet for senere skoleår)
9
Kva er månadleg foreldrebetaling utan moderasjon og/eller tillegg for mat for ein heiltidsplass i SFO?
GF
10
Kva er månadleg foreldrebetaling utan moderasjon og/eller tillegg for mat for ein deltidsplass i SFO?
GF
Timar
11
Kor mange timar i veka vert rekna som ein heiltidsplass?
GF
12
Kor mange timar i veka vert rekna som ein deltidsplass?
GF
1. årssteg
2. årssteg
3. årssteg
4. årssteg
Sum 1.-4. årssteg
16
Lokale ordningar
GF
17
Forskriftsfesta/nasjonale ordningar
GF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Sum 1.-10.
1
Kor mange ukrainske fordrivne i skulepliktig alder mottek eit fullverdig opplæringstilbud?
GK
2
Kor mange ukrainske fordrivne i skulepliktig alder, som har oppheldt seg i Noreg i 3 månader eller meir, mottek ikkje eit fullverdig opplæringstilbod?
GK
3
Sum
Sum elever
4
Antal fordrivne ukrainske elevar med vedtak om særskild norskopplæring
GK
Sum elever
5
Antal fordrivne frå Ukraina som hovudsakleg får undervising i eigne undervisingsgrupper (innføringsgrupper/klassar og liknande, jf. opplæringslova § 2-8, femte ledd og friskulelova § 3-5, femte ledd)
GK
Bare morsmåls-opplæring
Både morsmåls-opplæring og tospråklig fagopplæring
Tospråklig fagopplæring
Tilrettelagt opplæring
Sum
6
Antal fordrivne ukrainske elevar som i tillegg til særskild norskopplæring får morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring
GK