Alle elever som går på skolen, skal registreres, selv om eleven er folkeregistrert i en annen kommune. Elever som er midlertidig ved en skole/enhet, skal kun føres på den skolen hvor eleven er tatt inn jf. opplæringsloven § 8-1. Dersom det er planlagt at eleven skal gå på en annen skole ut skoleåret eller lenger, skal eleven føres på den skolen vedkommende faktisk går på det skoleåret.

Gutter
Jenter
Sum
Skolens/kommunens timetallsfordeling
1
1. årstrinn
GK
2
2. årstrinn
GK
3
3. årstrinn
GK
4
4. årstrinn
GK
5
5. årstrinn
GK
6
6. årstrinn
GK
7
7. årstrinn
GK
8
Sum 1.-7. årstrinn (linje 1..7)
GK
9
8. årstrinn
GK
10
9. årstrinn
GK
11
10. årstrinn
GK
12
Sum 8.-10. årstrinn (linje 9..11)
GK
13
Mer enn 10 år (i bruk til og med skoleåret 2014-15)
GK
14
Ikke fordelt på årstrinn (i bruk til og med skoleåret 2005-06)
GK
15
Sum elever ved skolen (linje 8+12+14)
GK
Elever fordelt etter årstrinn
Kjønn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sum 1.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
16
Antall asylsøkere (og de som har vært asylsøkere, men som fortsatt venter på bosetting)
GK
Elever
20
Antall elever som får hjemmeundervisning etter opplæringsloven § 2-13
GK

Her skal det gis opplysninger om årstimer, slik det er planlagt per 1. oktober. Regn både med det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret.

Hvor mange lærertimer gis til undervisning ved skolen inneværende skoleår av ...
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
Sum 1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
1
undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
2
undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
3
Sum lærertimer som gis til undervisning ved skolen inneværende skoleår
GK
Hvor mange av årstimene som er oppgitt ovenfor går til ...
4
spesialundervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-1 og privatskoleloven § 3-6
GK
5
særskilt norskopplæring etter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
6
morsmålsopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
7
tospråklig fagopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
8
tilrettelagt opplæring når kommunen ikke kan tilby morsmålsundervisning eller tospråklig fagopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
9
elever med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning, jf. opplæringsloven § 6-2
GK
10
elever med rett til opplæring samisk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 6-2, første og annet ledd
GK
11
elever med rett til annen målform enn kommunens hovedmål og der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 2-5

GK
12
kvensk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7
GK
13
finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7
GK
14
tegnspråk jf. opplæringsloven § 2-6
GK
15
punktskrift jf. opplæringsloven § 2-14
GK
16
kvensk eller finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7 (i bruk til og med skoleåret 2020-21)
GK
17
oppdeling til målform eller samisk for de som har ekstra klasse etter § 2-5 og § 6-2 annet ledd (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
18
oppdeling til samiske språkalternativer (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
19
Sum årstimer til spesialundervisning og andre ressurser (linje 4..18)
GK
20
Sum årstimer til ordinær undervisning (linje 3 minus 19)
GK
1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
21
Andre årstimer utført av undervisningspersonale
GK
Sum 1.-10. årstrinn
22
Sum årstimer (linje 3+21)
GK
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
1.-7. årstrinn (I bruk til og med skoleåret 2019-20)
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
23
Barne- og ungdomsarbeidere (eller annen relevant fagarbeiderutdanning)
GK
24
Vernepleier, barnevernspedagoger, sosionomer (eller tilsvarende yrkesgrupper med universitet/høyskoleutdanning)
GK
25
Annen høyskole/universitetsutdanning
GK
26
Annen bakgrunn
GK
27
Totalt antall årstimer til assistent (assistenttimer) og annet elevrettet arbeid i skolen
GK
28
Hvor mange av årstimene i linje 27 er til assistent i henhold til enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 og privatskoleloven § 3-6?
GK
Årsverk i stillings-prosent
1
Rektor/assisterende rektor
GK
2
Undervisningsinspektør/avdelingsleder
GK
3
Sum årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 1..2)
GK
1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
4
Leseplikttall
GK
Årsverk i stillingsprosent
Årsverk til undervisning, i stillingsprosent, gitt av...
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
Sum 1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
5
undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
6
undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
7
Sum beregnede årsverk til undervisning, i stillingsprosent (linje 5..6)
GK
Hvor mange av årsverkene som er oppgitt ovenfor går til ...
8
spesialundervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-1 og privatskoleloven § 3-6
GK
9
særskilt norskopplæring etter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
10
morsmålsopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
11
tospråklig fagopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
12
tilrettelagt opplæring når kommunen ikke kan tilby morsmålsundervisning eller tospråklig fagopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5
GK
13
elever med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning, jf. opplæringsloven § 6-2
GK
14
elever med rett til opplæring samisk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 6-2, første og annet ledd
GK
15
elever med rett til annen målform enn kommunens hovedmål og der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 2-5
GK
16
kvensk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7
GK
17
finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7
GK
18
tegnspråk jf. opplæringsloven § 2-6
GK
19
punktskrift jf. opplæringsloven § 2-14
GK
20
kvensk eller finsk som andrespråk jf. opplæringsloven § 2-7 (i bruk til og med skoleåret 2020-21)
GK
21
oppdeling til målform eller samisk for de som har ekstra klasse etter § 2-5 og § 6-2 annet ledd (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
22
oppdeling til samiske språkalternativer (i bruk til og med skoleåret 2012-13)
GK
23
Sum årsverk til spesialundervisning og særskilt språkopplæring (linje 8..22 )
GK
24
Sum årsverk til ordinær undervisning (linje 7 minus 23)
GK
Årsverk i stillingsprosent
1.-10. årstrinn
25
Årsverk til undervisningspersonale til annet enn undervisning
GK
Årsverk i stillingsprosent
Sum 1.-10. årstrinn
26
Sum årsverk undervisningspersonale (linje 7+25)
GK
Lærere
Telles i antall personer. En person kan føres i flere av linjene, men bare en gang i fordeling per hovedtrinn i linje 31 og 32. I linje 31 skal læreren registreres på det høyeste årstrinnet vedkommende underviser på. I linje 32 skal læreren registreres på det høyeste årstrinnet vedkommende er kontaktlærer på.
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Menn
Kvinner
Sum
31
Antall lærere
GK
32
Hvor mange av lærerne i linje 31 er kontaktlærere?
GK
33
Antall utdannings- og yrkesrådgivere
GK
34
Antall sosialpedagogiske rådgivere
GK
35
Antall assistenter (og annet personale i elevrettet arbeid) i skolen
GK
1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
36
Antall lærere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
37
Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og privatskoleloven § 4-2
GK
38
Antall lærere som underviser på både 1.-7. årstrinn og 8.-10. årstrinn som oppfyller kompetansekravet for tilsetting på 1.-7. årstrinn, men ikke 8.-10. årstrinn
GK
39
Antall lærere som underviser på 1.-4. årstrinn, som kun oppfyller kompetansekravet for tilsetting på 5.-10. årstrinn
GK
1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Antall av lærere i linje 36 og 38 (som oppfyller kompetansekravene for tilsetting) registreres på de av fagene nedenfor som de underviser i dette skoleåret, fordelt på antall studiepoeng i faget...
Minst 30 studie-poeng i faget
0-29 studie-poeng i faget
Sum lærere som underviser i faget, 1.-7. årstrinn
Minst 60
studie-
poeng
i faget
30-59
studie-
poeng
i faget
0-29
studie-
poeng
i faget
Sum lærere som underviser i faget, 8.-10. årstrinn
40
Norsk
GK
41
Av antall lærere registrert i 40, hvor mange er utdannet før 2014
GK
42
Matematikk
GK
43
Av antall lærere registrert i 42, hvor mange er utdannet før 2014
GK
44
Engelsk
GK
45
Av antall lærere registrert i 44, hvor mange er utdannet før 2014
GK
46
Samisk
GK
47
Norsk tegnspråk
GK

I denne rammen registreres elever som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 og privatskoleloven § 3-6. Alle elever som går på skolen skal registreres, selv om eleven er folkeregistrert i annen kommune. Elever som er midlertidig ved en enhet, skal kun føres på den skolen hvor eleven er tatt inn jf. opplæringsloven § 8-1.

Gutter
Jenter
Sum
1
1. årstrinn
GK
2
2. årstrinn
GK
3
3. årstrinn
GK
4
4. årstrinn
GK
5
5. årstrinn
GK
6
6. årstrinn
GK
7
7. årstrinn
GK
8
8. årstrinn
GK
9
9. årstrinn
GK
10
10. årstrinn
GK
11
Ikke fordelt på årstrinn (i bruk til og med skoleåret 2005-06)
GK
12
Sum elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak (linje 1..11)
GK
1.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum 1.-10. årstrinn
13
Dersom skolen har fast organisert avdeling for spesialundervisning, oppgis antall elever her
GK
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum
20
Hvor mange får 1-75 timer per år?
GK
21
Hvor mange får 76-190 timer per år?
GK
22
Hvor mange får 191-270 timer per år?
GK
23
Hvor mange får 271 timer eller mer per år?
GK
24
76-270 timer per år? (i bruk til og med 2007-08)
GK
25
Sum elever som får timer med undervisningspersonale (linje 20..24)
GK
Kommune
Elever
33
Sum elever fra andre kommuner
G
I denne rammen føres elever som får undervisning etter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5.
Morsmål
Elever med bare morsmåls- opplæring
Elever med både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring o.l.
Elever med bare tospråklig fagopplæring
Elever med tilrettelagt opplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og privatskoleloven § 3-5, 3. ledd
Sum
5
Sum elever med morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring og tilrettelagt opplæring
GK
Kommune
Elever
6
Sum elever fra andre kommuner
G
Elever fordelt etter opplæringsmålform
Elevtall hentet fra ramme A
Bokmål
Nynorsk
Samisk
Andre
Sum
1
1. årstrinn
GK
2
2. årstrinn
GK
3
3. årstrinn
GK
4
4. årstrinn
GK
5
5. årstrinn
GK
6
6. årstrinn
GK
7
7. årstrinn
GK
8
8. årstrinn
GK
9
9. årstrinn
GK
10
10. årstrinn
GK
11
Sum elever per opplæringsmålform 1.-10. årstrinn (linje 1..10)
GK
Hvor mange elever har opplæring i...
Elever fordelt etter årstrinn
Språk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sum 1.-10. årstrinn
14
Sum elever med opplæring i samiske språk/kvensk/finsk
GK
1.-4. årstrinn
5.-7. årstrinn
8.-10. årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
15
Antall elever med fjernundervisning i samisk som førstespråk (samisk 1)
GK
16
Antall elever med fjernundervisning i samisk som andrespråk (Samisk 2 eller 3)
GK
17
Sum elever med fjernundervisning i samisk
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
Elever registreres på årstrinn og språk. Hver elev skal kun registreres med ett fremmedspråk. Dersom enkelte elever har flere fremmedspråk kan dette noteres i merknadsfeltet.
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
1
Tysk
GK
2
Fransk
GK
3
Spansk
GK
4
Italiensk
GK
5
Russisk
GK
6
Andre språk
GK
7
Fordypning engelsk
GK
8
Fordypning norsk
GK
9
Fordypning samisk
GK
10
Fordypning andre språk (i bruk til og med skoleåret 2008-09)
GK
11
Sum elever fremmedspråk og språklig fordypning (linje 1..10)
GK
12
Arbeidslivsfag
GK
13
Fordypning matematikk
GK
14
Fordypning i arbeid
GK
15
Sum elever fremmedspråk og språklig fordypning og arbeidslivsfag (linje 11+12+13+14)
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
16
Elever uten fremmedspråk eller språklig fordypning
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
17
Sum elever (linje 15+16)
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Valgfag
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Sum 8.-10. årstrinn
18
Sum elever med valgfag
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
19
Elever som tar fag fra videregående opplæring i stedet for valgfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-15, tredje ledd
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
Gutter
Jenter
Sum
20
Elever uten valgfag
GK
21
Sum elever med og uten valgfag (linje 18..20)
GK
Elevtimer
1
5. årstrinn
GK
2
6. årstrinn
GK
3
7. årstrinn
GK
4
Sum elevtimer til fysisk aktivitet (linje 1..3)
GK
Elever fordelt på årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
Antall elever som deltar i ordningen med leksehjelp jf. opplæringsloven § 13-7a og privatskoleloven § 7-1e
GK
Elevtimer per uke
7
Antall timer leksehjelp som elevene får tilbud om per uke
GK
8. årstrinn
9. årstrinn
10. årstrinn
Sum 8.-10. årstrinn
4
Elever som tar fag fra videregående opplæring i stedet for valgfag (hentet fra G19)
GK
5
Elever som tar fag fra videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-15, men følger ordinær opplæring i valgfag (elever som er talt med i linje G19, skal ikke tas med i linje I05 i tillegg)
GK
6
Sum elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring (linje G19+I05)
GK
Elever fordelt på årstrinn
Sum 1.-10. årstrinn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16
Bærbar PC eller MAC
GK
17
Chromebook
GK
18
Nettbrett (iPad eller andre)
GK
19
Andre digitale enheter
GK
20
Ikke tilgang på egen digital enhet
GK
21
Sum
GK
22
Elevtall hentet fra ramme A
GK
1. årstrinn
2. årstrinn
3. årstrinn
4. årstrinn
5.-7. årstrinn
Sum 1.-7. årstrinn
1
Antall barn i SFO
GF
2
Av disse, antall med 100 % plass
GF
Beløp
7
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 20 uketimer i SFO? (I bruk til og med skoleåret 2019-20 og beregnet for senere skoleår)
8
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev som er 10 uketimer i SFO? (I bruk til og med skoleåret 2019-20 og beregnet for senere skoleår)
9
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en heltidsplass i SFO?
GF
10
Hva er månedlig foreldrebetaling uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en deltidsplass i SFO?
GF
Timer
11
Hvor mange timer i uken regnes en heltidsplass?
GF
12
Hvor mange timer i uken regnes en deltidsplass?
GF
1. årstrinn
2. årstrinn
3. årstrinn
4. årstrinn
Sum 1.-4. årstrinn
16
Lokale ordninger
GF
17
Forskriftsfestede/nasjonale ordninger
GF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Sum 1.-10.
1
Hvor mange ukrainske fordrevne i skolepliktig alder mottar et fullverdig opplæringstilbud?
GK
2
Hvor mange ukrainske fordrevne i skolepliktig alder, som har oppholdt seg i Norge i 3 måneder eller mer, mottar ikke et fullverdig opplæringstilbud?
GK
3
Sum
Sum elever
4
Antall fordrevne ukrainske elever med vedtak om særskilt norskopplæring
GK
Sum elever
5
Antall fordrevne fra Ukraina som hovedsakelig får undervisning i egne undervisningsgrupper (innføringsgrupper/klasser og lignende, jf. opplæringsloven § 2-8, femte ledd og friskoleloven § 3-5, femte ledd)
GK
Bare morsmåls-opplæring
Både morsmåls-opplæring og tospråklig fagopplæring
Tospråklig fagopplæring
Tilrettelagt opplæring
Sum
6
Antall fordrevne ukrainske elever som i tillegg til særskilt norskopplæring får morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring
GK